Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur Links English Contact
logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad
MENU

Campagne Valpreventie
 


Nieuws van de Vlaamse Ouderenraad


Jaarverslag Partnerorganisatie 2015-2016
In 2015 werd de Vlaamse Ouderenraad erkend als partnerorganisatie van de Vlaamse Regering voor het ondersteunen van een inclusief lokaal ouderenbeleid en initiatieven die de inspraak van ouderen in dat beleid versterken. Het jaarverslag 2015–2016 blikt terug op de werkzaamheden van het eerste jaar van de Partnerorganisatie, dat in het teken stond van de opstart.
 
Visietekst beleidsparticipatie van ouderen en de rol van de lokale ouderenraden
De Vlaamse Ouderenraad werkte in mei 2016 een nieuwe visietekst uit rond de beleidsparticipatie van ouderen, en dit specifiek toegespitst op de rol die lokale ouderenraden spelen. De nota benadrukt het belang van de participatie van ouderen aan beleidsvoorbereiding en beleidsbeïnvloeding en vertrekt vanuit de uitdagingen voor de toekomst. De Vlaamse Ouderenraad ontwikkelde ook een beknopte versie van de visienota die de zaken kernachtig samenvat.
 
Resultaten van de bevraging van de lokale ouderenraden door de Vlaamse Ouderenraad
Resultaten van de bevraging van de lokale ouderenraden door de Vlaamse OuderenraadBinnen de Commissie Ouderenraden van de Vlaamse Ouderenraad werd begin 2015 de vraag gesteld naar een stand van zaken van de werking van de lokale ouderenraden. Vorige bevragingen waren een aantal jaren oud, en werden vaak enkel door de voorzitter of begeleidende ambtenaar van het lokale ouderenbeleid beantwoord. Deze nieuwe bevraging beoogde een foto door de ogen van de lokale ouderenraad zelf: in een begeleidende brief werd gevraagd deze ter bespreking voor te leggen aan het bestuur van de lokale ouderenraad.
 
Beheersovereenkomst Vlaamse Ouderenraad als partnerorganisatie
De Vlaamse Ouderenraad werd onlangs door de Vlaamse overheid erkend als partnerorganisatie voor de ondersteuning van beleidsparticipatie van ouderen. Deze erkenning loopt over 5 jaar.
 
Kandidatuur Vlaamse Ouderenraad als partnerorganisatie voor het lokaal ouderenbeleid
Kandidatuur Vlaamse Ouderenraad als partnerorganisatie voor het lokaal ouderenbeleidDe Vlaamse Regering erkent de vzw Vlaamse Ouderenraad en de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) als relevante partnerorganisatie in het kader van de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen. Dit berichtte de Vlaamse Regering na haar vergadering van vrijdag 3 juli 2015. Voor de start moet er nog duidelijkheid komen omtrent de startdatum en het beschikbare budget. De Vlaamse Overheid stelt tevens met elke partnerorganisatie een convenant op voor de hele periode. De erkenning loopt over 5 jaar.
 
Vlaamse Ouderenraad vraagt meer aandacht voor kwetsbare ouderen in het ‘participatiedecreet’
Op 22 november 2013 keurde de Vlaamse regering het ontwerpdecreet goed dat het decreet houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport (het ‘participatiedecreet’) wijzigt. Dit werd vervolgens overgemaakt aan het Vlaams Parlement. Naar aanleiding van de wijzigingen aan de criteria voor de toekenning van subsidiëring van projecten die in het nieuwe decreet voorzien worden, vraagt de Vlaamse Ouderenraad om meer aandacht voor kwetsbare ouderen.
 
De Vlaamse Ouderenraad denkt mee in de voorbereiding van de overdracht van bevoegdheden
Achter de schermen van de Vlaamse overheid zijn de werkzaamheden bezig voor de overdracht en invulling van de bevoegdheden die van het federale niveau naar Vlaanderen overgeheveld zullen worden. Het gaat onder meer over de overdracht van het ouderenbeleid, de mobiliteitshulpmiddelen en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB). De Vlaamse Ouderenraad levert, als vertegenwoordiger van de ouderen, een inbreng bij dit denkwerk. Omdat de verschillende opties over de bevoegdheidsoverdracht van strategisch belang zijn voor ouderen, werd een brief met aandachtspunten gestuurd aan de Coördinerend minister voor Ouderenbeleid. Met deze brief en ook met het werk dat de Vlaamse Ouderenraad in dit dossier nog zal opnemen, willen we erop toezien dat de politieke beslissingen verbonden aan de bevoegdheidsoverdracht geen nadelige gevolgen hebben voor ouderen.
 
Rechtzetting: subsidiëring Vlaamse Ouderenraad
In het persbericht van de Vlaamse regering van 29 maart 2013 is een fout geslopen. De Vlaamse regering kent de Vlaamse Ouderenraad een subsidie van 480 000 euro toe voor basis-, personeels- en werkingskosten in 2013, dus geen 490 000 euro zoals het persbericht meldde. De Vlaamse regering heeft in vergelijking met 2012 de subsidie verlaagd met 10 000 euro.
 
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2012De Vlaamse Ouderenraad dient elk jaar bij de coördinerend minister voor Ouderenbeleid een jaarverslag in. Dit verslag bevat een weergave van de werkzaamheden van het voorbije jaar. Het jaarverslag 2012 vind je terug via onderstaande link. Je kan ook een gratis verslag aanvragen via info@vlaamse-ouderenraad.be of op het nummer 02 209 34 55.
 
Subsidiëring Vlaamse Ouderenraad
Subsidiëring Vlaamse OuderenraadDe Vlaamse regering kent de Vlaamse Ouderenraad een subsidie van 490 000 euro toe voor basis-, personeels- en werkingskosten in 2013.
 
Openbaar vervoer voor 65-plussers: reactie van minister Vandeurzen
Openbaar vervoer voor 65-plussers: reactie van minister VandeurzenSinds enige tijd staat het gratis abonnement van De Lijn voor 65-plussers ter discussie. De Vlaamse Ouderenraad is geen voorstander van de wijziging van de huidige regeling en schreef hierover een brief aan minister van Mobiliteit Hilde Crevits. Jo Vandeurzen, coördinerend minister voor Ouderenbeleid reageerde alvast en bevestigde dat mobiliteit voor ouderen erg belangrijk is voor hun deelname aan de samenleving. Hij ondersteunde de vraag van de Vlaamse Ouderenraad om tijdig betrokken te worden in de discussie.
 
De Vlaamse Ouderenraad vraagt aandacht voor geletterdheid ouderen
In navolging van het nieuw Strategisch Plan Geletterdheid heeft de Vlaamse Ouderenraad minister Smet aangesproken op het gebrek aan aandacht voor ouderen in dat plan. Maatschappelijk gezien is er immers dringend nood aan inspanningen om de digitale kloof en de soms lage geletterdheid onder ouderen aan te pakken.
 
Antwoord op advies over voortgangsrapport Vlaams ouderenbeleidsplan
Minister Vandeurzen heeft geantwoord op het advies van de Vlaamse Ouderenraad over het voortgangsrapport bij het Vlaams ouderenbeleidsplan 2010-2014. De bemerkingen van de Vlaamse Ouderenraad voor de verdere uitvoering van het huidige ouderenbeleidsplan en de aanbevelingen voor het volgende plan zijn duidelijk gedetailleerd bestudeerd.
 
Vlaamse Ouderenraad schrijft brief aan minister Crevits
Sinds enige tijd staat het gratis abonnement van De Lijn voor 65-plussers ter discussie. De Vlaamse Ouderenraad is geen voorstander van de wijziging van de huidige regeling en schreef hierover een brief aan minister van Mobiliteit Hilde Crevits.
 
Gezocht: foto’s voor publicaties van de Vlaamse Ouderenraad
Gezocht: foto’s voor publicaties van de Vlaamse OuderenraadDe Vlaamse Ouderenraad is voor zijn informatieblad Actueel, voor zijn vernieuwde website en andere uitgaven op zoek naar foto’s over mensen tussen 60 en 120 jaar. Heb je foto's van ouderen in hun dagelijkse bezigheden of foto's die aanleunen bij de leefwereld van ouderen? Bezorg ze ons dan en wie weet prijkt jouw afbeelding in één van onze publicaties!
 
Voorzitter Federale Adviesraad voor Ouderen bekend
Op 10 december 2012 werd de heer Willy Peirens verkozen als eerste voorzitter van de Federale Adviesraad voor Ouderen. Voor de komende twee jaar zal hij de verantwoordelijkheid voor de uitbouw van dit recent opgerichte inspraakorgaan voor ouderen op federaal niveau op zich nemen.
 
Slotconferentie Europees jaar ‘Actief ouder worden en de solidariteit tussen de generaties’ – werking ouderenadviesraden
Op de slotconferentie, georganiseerd op 27 november 2012, ter afronding van het Europees jaar ‘Actief ouder worden en de solidariteit tussen de generaties’ kregen de verschillende regionale ouderenraden de kans om hun werking voor te stellen en een kritische blik over de ervaringen te formuleren.
 
Terugblik: Themadag ‘Actief ouder worden, een leven lang’
Op vrijdag 28 september 2012 mocht de Vlaamse Ouderenraad 250 deelnemers verwelkomen op de themadag in het Vlaams Parlement. Naar aanleiding van de internationale dag van de ouderen, die plaatsvond op 1 oktober, werd die dag de Ouderenweekcampagne ‘Actief ouder worden, een leven lang’ gelanceerd. Ook de pers was aanwezig.
 
Terugblik: Armoedemanifestatie
Ruim 1500 mensen zakten op 30 september 2012 af naar het Justitiepaleis in Brussel om hun bezorgdheid en solidariteit te uiten in de strijd tegen armoede. Ook de Vlaamse Ouderenraad was paraat, samen met vakbonden, ziekenfondsen en andere sociale organisaties, om ongelijkheid en sociale uitsluiting in onze samenleving een halt toe te roepen en structurele maatregelen te eisen.
 
Terugblik Werelddag Dementie
Naar goede jaarlijkse traditie organiseerde de Vlaamse Alzheimer Liga VZW op 15 september jl. de ‘Werelddag Dementie’. Dit jaar ging deze door in Brugge, laureaat van de EFID-awards met hun project ‘Samen voor een dementievriendelijk Brugge’. Ook de Vlaamse Ouderenraad was hier aanwezig om de engagementsverklaring van de campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ te ondertekenen.
 
Gezamenlijk memorandum van de jeugddienst Joetz en de ouderenvereniging S-Plus
Samen reisden ze Vlaanderen rond met het gezamenlijk memorandum t.a.v. de toekomstige lokale beleidsverantwoordelijken en opgesteld door de jongeren en ouderen ter stimulans voor een intergenerationeel beleid.
 
Vlaamse Ouderenraad engageert zich in de dementiecampagne en ondertekent de engagementsverklaring
De algemene vergadering van de Vlaamse Ouderenraad ging op 4 juli 2012 unaniem akkoord om de engagementsverklaring die verbonden is aan de campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ te onderschrijven. De Vlaamse Ouderenraad zal de ouderenorganisaties sensibiliseren om te werken aan een genuanceerde beeldvorming van dementie.
 
Subsidie Vlaamse Ouderenraad
De Vlaamse regering besliste op haar vergadering van 25 mei 2012 dat de Vlaamse Ouderenraad 490 000 euro subsidie krijgt voor basis-, personeels- en werkingskosten in 2012.
 
Opiniestuk Alert ‘Hulpmiddelen voor oudere personen met een handicap’
In naam van de Vlaamse Ouderenraad schreef een stafmedewerker voor het tijdschrift Alert (sociaal werk en politiek) een opiniestuk over het hulpmiddelenbeleid voor oudere personen met een handicap. Inspiratie werd gehaald uit het standpunt van de Vlaamse Ouderenraad over de leeftijdsdiscriminerende effecten in de werking van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Met deze opinietekst en met dit standpunt draagt de Vlaamse Ouderenraad bij aan het debat over een leeftijdsonafhankelijk en efficiënt hulpmiddelenbeleid.
 
Ouderen moeten ook een stem krijgen
De Vlaamse Ouderenraad lanceerde in april 2012 samen met de koepels van de woonzorgcentra de campagne ‘Laat je stem horen’. TV OOST, de regionale Oost-Vlaamse televisiezender, nodigde Mie Moerenhout, directeur van de Vlaamse Ouderenraad, uit om naar de studio te komen en te debatteren over de stemmogelijkheden.
 
Bestrijding van armoede - Memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012
Op 14 oktober 2012 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De gemeenten hebben een specifieke rol in de bestrijding van armoede. De nabijheid van lokale besturen tot de bevolking zorgt ervoor dat ze de noden en wensen van mensen goed kan identificeren en in het bijzonder die van de meest kwetsbare mensen, die zich moeilijker kunnen laten horen. Vanuit dit perspectief heeft het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting een memorandum opgesteld om de aandacht te vestigen op de problemen waar mensen in armoede mee geconfronteerd worden op het vlak van onderwijs, gezondheid, socio-professionele inschakeling, huisvesting en energie.
 
Oudervriendelijk Kortenaken
In het teken van het Europese jaar van ‘Actief ouder worden’, wil men in Kortenaken een plek creëren waar het goed is om te wonen voor de oudere bevolking. Ook zij zien dat steeds meer mensen oud worden en dat ze binnenkort niet enkel met een ‘grijze golf’, maar met een ‘grijze tsunami’ te maken gaan krijgen. In Kortenaken zijn ze er echter van overtuigd dat deze grijze en zilveren generatie zeer kostbaar zijn en willen het dan ook voor hen aangenaam maken om te wonen in een landelijke gemeente als Kortenaken.
 
Brief i.v.m. beheersovereenkomst SoCiuS
De Vlaamse Ouderenraad wil dat er in de komende jaren systematisch werk wordt gemaakt van de verdere uitbouw van het sociaal-cultureel werk met ouderen in het algemeen en van het levenslange leren van ouderen in het bijzonder. We zijn ervan overtuigd dat SoCiuS, als steunpunt voor de sector, hierbij een centrale rol zou moeten kunnen spelen. Daarom heeft de Vlaamse Ouderenraad de overheid geadviseerd om bij het afsluiten van een nieuwe beheersovereenkomst met SoCiuS de nodige aandacht te schenken aan deze materie.
 
Voorzitter Vlaamse Ouderenraad te gast bij Peeters en Pichal
Op 27 januari was Jul Geeroms, voorzitter van de Vlaamse Ouderenraad, te gast in de studio van het Radio 1-programma ‘Peeters en Pichal’ dat het Ouderenweekthema 'Armoede bij ouderen' wilde aansnijden. De uitzending ging over de lage pensioenen en de gevolgen voor het wonen. In Vlaanderen zijn er heel wat ouderen met een heel laag pensioen. Vele luisteraars getuigden dat ze als gepensioneerde moeten rondkomen met een inkomen onder de armoedegrens, nl. minder dan 966 euro.
 
Meerjarenprogramma 2010-2014 Vlaamse Ouderenraad
In het beleidsplan had de Vlaamse Ouderenraad zich voorgenomen een meerjarenprogramma op te maken voor de tweede werkperiode. Dit meerjarenprogramma werd opgemaakt vanuit de operationele doelstellingen van het beleidsplan en de plannen voor de korte en de lange termijn van de commissies.
 
Discrimineert ING 60-plussers?
Via de media vernam de Vlaamse Ouderenraad dat ING vanaf 11 augustus 2010 een limiet instelt van 1000 euro per week voor alle 60-plussers voor het afhalen van geld van de eigen ING-bankrekening. Deze maatregel zou als bedoeling hebben de veiligheid van ouderen bij het gebruik van hun bankkaart te verhogen.
 
Terugblik: Ouderenparlement 2010
Op 26 april 2010 mocht de Vlaamse Ouderenraad 600 ouderen verwelkomen in de Elisabethzaal te Antwerpen. In de voormiddag konden de deelnemers terecht in vier werkgroepen waar aan de hand van enkele stellingen gedebatteerd werd. Het resultaat van deze besprekingen vindt u terug in de verslagen.
 
Terugblik: Studiedag '55-plussers in beweging'
Eind 2008 werd door de Vlaamse Ouderenraad een studiedag georganiseerd met als titel ’55-plussers in beweging’. De sportwereld was er goed vertegenwoordigd, alsook de studenten toonden interesse voor dit onderwerp. Men mag dan ook spreken van een succes. De Ouderensportfederaties én de sportorganisaties (BLOSO, ISB, VSF) presenteerden die dag hun gezamenlijke visie op sport en bewegen voor ouderen.
 
Het Ouderenbeleid en de inspraak van de ouderen gaat vooruit
Om na te gaan wat er op het vlak van participatie aan het gemeentelijk Ouderenbeleid de laatste jaren gebeurd is, werd in de Commissie Beleidsparticipatie een snelenquête opgezet o.l.v. Huib Hinnekint.
 
Intergenerationele relaties
Een boodschap van de KBS-kring op de Europese conferentie in Slovenië
 
Checklist ouderenvriendelijke steden en gemeenten
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) publiceerde een gids over ‘age-friendly cities’. Deze gids bevat een checklist die betrekking heeft op verscheidene aspecten van de leefomgeving.
 
Ga terug naar de startpagina
E-nieuwsbrief
Publicaties
Vlaamse Ouderenraad - Koloniënstraat 18-24 bus 7 - 1000 Brussel