Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Missie

Missie

De Vlaamse Ouderenraad wil de ervaring en competenties van ouderen samenbrengen en inzetten om een essentiële bijdrage te leveren tot het versterken van de maatschappelijke slagkracht van alle ouderen in Vlaanderen en Brussel, en om een samenleving te bevorderen die actief ouder worden voor iedereen mogelijk maakt.

Visie

Wat verstaan we onder actief ouder worden?
Actief ouder worden houdt in dat ieder individu zo lang als mogelijk de regie over het eigen leven in handen houdt en binnen zijn levensomstandigheden gebruik maakt van zijn competenties om ouder te worden op een manier die zijn sociaal, mentaal en fysisch welzijn en zijn volwaardige participatie aan de samenleving bevordert.

Voorwaarden hiertoe zijn:

- aandacht voor elk individu, ook de financieel, lichamelijk of geestelijk kwetsbare ouderen;
- een andere visie op de levensloop: ouder worden is meer dan ‘genieten van een welverdiende rust’ en omvat ook (1) nieuwe vaardigheden of kennis verwerven, (2) niet alleen zorgen voor zichzelf maar ook voor anderen, (3) betaald werken of vrijwilligerswerk verrichten, (4) actief deelnemen aan het sociale, culturele, sportieve en politieke leven;
- sterke banden tussen de verschillende generaties;
- leeftijdsvriendelijke omgevingen, zowel op Vlaams als op lokaal niveau;
- een inclusief ouderenbeleid dat betrekking heeft op alle beleidsdomeinen en ook de actieve rol van ouderen in de politieke besluitvorming omvat;
- de bescherming van rechten en verdediging van belangen van ouderen als volwaardige burgers in onze samenleving (o.a. geen leeftijdsdiscriminatie, …).

Hoe willen we dit realiseren?
Als pluralistisch en democratisch overlegplatform van organisaties van en voor ouderen, vertrekt de Vlaamse Ouderenraad steeds vanuit de expertise, inzichten en ervaringen van de ouderen zelf. De ouderenverenigingen vervullen daarbij een cruciale rol als schakel tussen de Vlaamse Ouderenraad en individuele ouderen.

In een samenleving die steeds complexer wordt, zijn inspraak en een inclusief beleid nodig om tot gedragen en doeltreffende oplossingen te komen. Wat het ouderenbeleid betreft, zijn ouderen de ervaringsdeskundigen. Op basis van hun inbreng treedt de Vlaamse Ouderenraad in dialoog met de overheid, adviesraden en andere organisaties. Via adviezen, standpunten en memoranda streven we naar de realisatie van een optimaal ouderenbeleid.

Bij het advieswerk richten we ons als Vlaamse Ouderenraad hoofdzakelijk op het Vlaamse niveau, maar voorzien we ook in opvolging van het lokaal, provinciaal, federaal, Europees en internationaal beleid met een impact op ouderen in Vlaanderen. Daarbij stemmen we de werkzaamheden af op die van de bestaande inspraakorganen van ouderen op deze niveaus.

Als Vlaamse Ouderenraad ondersteunen en bevorderen we het overleg en de samenwerking tussen de ouderenorganisaties. Door het samenbrengen van hun deskundigheid, invloed, netwerk en mobilisatiekracht kunnen we de belangen van ouderen sterker verdedigen en hun zichtbaarheid vergroten.

Via onze sensibiliseringscampagnes willen we mensen bewust maken van de toegevoegde waarde van ouderen in de samenleving, meer aandacht creëren voor hun noden en behoeften, de realistische beeldvorming rond ouderen stimuleren en de ouderen zelf aanzetten om een actieve rol te (blijven) spelen in hun omgeving.

Doeltreffende participatie vraagt om goede informatie. Daarom informeren we ouderen, professionelen en andere geïnteresseerden over het beleid dat voor ouderen relevant is, zowel via traditionele als via digitale informatiekanalen. Tevens stimuleren en ondersteunen we onderzoek rond ouderen.


Jul Geeroms
Jul Geeroms, voorzitter van de Vlaamse Ouderenraad, spreekt over het belang van het ‘decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen’. Hij geeft ook de missie van de Vlaamse Ouderenraad mee en vertaalt dit naar de opdrachten van de Vlaamse Ouderenraad.
Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel - Privacyverklaring