Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Literatuur- Oudere vrouwen geen hoger armoederisico meer dan mannen
Het armoederisico van ouderen is nog steeds hoger dan dat van andere bevolkingsgroepen. Toch wordt dit verschil alsmaar kleiner, en is er momenteel ook geen verschil meer tussen oudere vrouwen en oudere mannen. Dit komt vooral omdat vrouwen actiever zijn op de arbeidsmarkt en daardoor een eigen pensioen verwerven. Daarnaast hebben vrouwen ook meer baat bij de verhoging van de minimumpensioenen en de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO). Dat blijkt uit het twaalfde jaarverslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing.
- Sociaal Vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Sociaal Vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk GewestOp vraag van de Brusselse Ministers Brigitte Grouwels en Evelyne Huytebroeck, bevoegd voor Bijstand aan Personen, heeft het Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie een studie gepubliceerd over het Sociaal Vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De diensten voor Sociaal Vervoer bieden mobiliteitshulp aan personen met een beperkte mobiliteit, waaronder ouderen, en worden georganiseerd door de non-profit sector. De aangeboden diensten beperken zich niet tot taxivervoer, de chauffeurs helpen en begeleiden ook.
- Verslagboek: uitdagingen voor woonzorg in Brussel
Verslagboek: uitdagingen voor woonzorg in BrusselEind 2012 vond de Staten-Generaal Woonzorg Brussel plaats. Een dag met duiding, inzichten, getuigenissen en reflectie over de brede woonzorgthematiek in de hoofdstad. De bijdragen en reacties zijn nu door het Kenniscentrum Woonzorg Brussel gebundeld in een verslagboek over de Staten-Generaal. Het verslagboek bevat informatie voor de uittekening van een toekomstgericht woonzorgbeleid in Brussel. Het geeft aanbevelingen die als krijtlijnen zullen dienen voor de uitwerking van het nieuwe Masterplan Woonzorg Brussel en biedt inspiratie voor iedereen die te maken heeft met de woonsituatie van ouderen, zowel binnen als buiten de hoofdstad.
- Uit het leven in het woonzorgcentrum gegrepen: dialoog tussen jong en oud. Inspiratieboek Zorgnet Vlaanderen
Meer en meer slaan woonzorgcentra de handen in elkaar met scholen en andere organisaties om samen leuke en educatieve projecten op te zetten. Alles kan: van een kribbe in het woonzorgcentrum tot haarverzorging door middelbare scholieren. En ook de wisselwerking met personen met dementie blijkt succesvol. Zorgnet Vlaanderen verzamelde originele praktijkvoorbeelden in een inspiratieboek en een beeldreportages, gekoppeld aan concrete tips.
- Stijging aantal oproepen bij De Woonzorglijn
Stijging aantal oproepen bij De WoonzorglijnDe Woonzorglijn kende in 2012 een stijging van bijna 7 procent van het aantal oproepen, zowel wat de informatievragen en mededelingen als wat de klachtenoproepen betreft. Dat jaar werden er 745 informatievragen gesteld, 63 mededelingen gedaan en waren er 104 oproepen met klachten. Via deze 104 oproepen kwamen er 402 klachten binnen.
- Zorgverwachtingen en zorgpatronen in Vlaanderen naar herkomst
In het artikel ‘Zorgverwachtingen en zorgpatronen in Vlaanderen naar herkomst’ gaat de Studiedienst van de Vlaamse regering op zoek naar het effect van herkomst op de filiale verantwoordelijkheid of de zorgplicht van kinderen versus hun ouders/grootouders, op de verwachtingen inzake ondersteuning en op het feitelijk zorggedrag. De vraag wordt gesteld of er verschillen zijn in zorgverwachtingen en zorgpatronen tussen Belgen, personen uit de EU15 en personen uit de nieuwere EU-landen (EU12 met onder meer Bulgarije, Polen, Roemenië …) of van buiten de EU.
- Nieuwe brochure over rustpensioen van de overheid
Nieuwe brochure over rustpensioen van de overheidDe Pensioendienst voor de Overheidssector heeft de brochure over de rustpensioenen voor statutaire ambtenaren vernieuwd. In deze brochure vind je alle details over hun pensioenberekening, het vervroegd pensioen, de pensioenbonus en nog veel meer.
- Van ‘over en oud’ tot ‘het zilveren goud’
Van ‘over en oud’ tot ‘het zilveren goud’ Nog steeds wordt er in stereotiepe bewoordingen over ouderen gedacht en gecommuniceerd. Opvallend is dat ouderen wel heel goed met deze negatieve beeldvorming weten om te gaan. Toch stellen er zich twee problemen. Ten eerste liggen de negatieve stereotypen aan de basis van leeftijdsdiscriminatie en ten tweede staan ze het bespreekbaar maken van thema’s over ouder worden in de weg. Daarom wil dit rapport van de KULeuven een instrumentarium bieden om de communicatie rond ouder worden uit de taboesfeer te halen en een evenwichtigere beeldvorming te stimuleren.
- Praktijkgids participatie: 55 concrete tips voor succesvolle inspraakprojecten
Inspraak en participatie zijn hot, ook in Vlaanderen en Nederland. De voorbije jaren werd er heel wat geëxperimenteerd met participatievormen en -projecten. Op kleine en grote schaal (zoals de G1000) en met wisselend succes. Maar wat leren we hieruit? Hoe begin je aan zo\'n participatieproject en vooral, hoe breng je het tot een goed einde? Dit kom je te weten in de pocket \'Praktijkgids participatie: 55 concrete tips voor succesvolle inspraakprojecten\'.
- Belgische conclusies Europees Jaar 2012
In november 2012 vond de Belgische slotconferentie van het Europees Jaar voor Actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties plaats. De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid heeft nu de bijdragen en conclusies van de verschillende sprekers en werkgroepen gebundeld in een speciaal themanummer van het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid.
- Rapport: De sociale staat van Vlaanderen 2013
Rapport: De sociale staat van Vlaanderen 2013In deze studie wordt de leefsituatie van de burger benaderd vanuit zeven levensdomeinen: onderwijs en opleiding, werk en arbeidsparticipatie, inkomen en armoede, gezondheid en zorg, wonen en woonomgeving, participatie en mobiliteit. Na een historisch (2009) en een Europees vergelijkend (2011) perspectief, richt de Studiedienst van de Vlaamse regering in 2013 de blik op de toekomst.
- In de middag van het leven. Over het belang van het levensverhaal voor de derde leeftijd
In de middag van het leven. Over het belang van het levensverhaal voor de derde leeftijdHet is een overbekend gezegde. Iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn. Bij de term oud zijn hebben we vaak allerlei associaties als stilstand, afgeschreven zijn of het ontbreken van dynamiek. Bij oud worden daarentegen denken we aan zolang mogelijk van het leven genieten en deelnemen aan de vele mogelijkheden die ons nog ter beschikking staan. De ene keer wordt van oud een karikatuur gemaakt, de andere keer is het een ideaal waarbij we meestal onszelf voor ogen hebben. Dit lijkt niet helemaal juist, want oud worden en oud zijn betekent ook dat we de vroegere belevenissen en wederwaardigheden verzilveren en als een moderne alchemist goud maken van onze levenservaringen. Daar wil deze uitgave behulpzaam bij zijn.
- AGE-brochure voor Europees Jaar van de Burger
AGE-brochure voor Europees Jaar van de Burger2013 is door de Europese Unie benoemd tot Jaar van de Burger. Naar aanleiding daarvan publiceerde AGE een brochure over het belang van de politieke participatie van ouderen. Naast een aantal beleidsaanbevelingen komen ook de activiteiten van AGE en de Europese projecten waarin ouderen betrokken worden aan bod.
- Inspiratiebundels toegankelijkheid van welzijnsvoorzieningen
Inspiratiebundels toegankelijkheid van welzijnsvoorzieningenHet Vlaams Infrastructuurfonds Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) en Enter vzw publiceren samen nieuwe inspiratiebundels over toegankelijkheid in de zorg- en welzijnssector. Deze bundels moeten bouwheren en ontwerpers informeren, inspireren en ondersteunen om welzijnsvoorzieningen beter toegankelijk te maken.
- Brussels Zakboekje
Brussels ZakboekjeHet Brussels Zakboekje bevat ruim 2000 adressen van welzijns- en gezondheidsvoorzieningen en openbare en privé-instellingen die voor Nederlandstaligen van sociaal belang kunnen zijn. De geactualiseerde versie verschijnt jaarlijks in het begin van het jaar. De versie 2015 is vanaf nu beschikbaar.
- Inspiratiegids Ouderenweek
Inspiratiegids Ouderenweek Tijdens de derde week van november gaat in alle gemeenten de aandacht naar ouderen. Doe je dat klassiek met een koffietafel of maak je er een gebeuren van dat blijft nazinderen? In de provincie Vlaams-Brabant bundelden ouderen die van wanten weten hun ideeën en ervaringen in een inspiratiegids ‘Uw seniorenweek, een succes!’. Geen stappenplan of handleiding, maar enthousiaste verhalen uit de praktijk, getuigenissen en tips.
- Nieuwe publicatie 'Zilverzachte zorg. Zorg dragen voor kwetsbare ouderen'
Nieuwe publicatie De Koning Boudewijnstichting publiceerde een brochure waarin goede praktijkvoorbeelden en tips worden gegeven om op een respectvolle manier om te gaan met kwetsbare ouderen (al dan niet in een ziekenhuis). Kwaliteitsvolle, warme en empathische zorg bieden aan ouderen is een continue uitdaging voor alle betrokkenen.
- Beroepsgeheim in de openbare zorg
Beroepsgeheim in de openbare zorgBeroepsgeheim en discretieplicht, het is een onderwerp waar veel hulpverleners mee worstelen. Aan publicaties en vormingen geen gebrek. Maar hoe zit het specifiek in de woonzorg? Hoe gaan zorg- en hulpverleners om met beroepsgeheim in gesprekken met andere collega’s, cliënten en mantelzorgers? Wanneer kunnen ze informatie geven en wanneer niet?
- Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg
Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorgVlaams minister Jo Vandeurzen verplicht de sector vanaf 1 januari 2015 een beleid te ontwikkelen om bewust, structureel en doordacht met structureel grensoverschrijdend gedrag van hulpverleners ten aanzien van zorgvragers om te gaan.
- Interprofessioneel en interdisciplinair samenwerken in gezondheid en welzijn
Interprofessioneel en interdisciplinair samenwerken in gezondheid en welzijnHulpverleners worden vaak opgeleid vanuit specifieke werkwijzen, eigen aan één beroep. Voor een bredere kijk op gezondheidsproblemen en een efficiënte communicatie is inzicht verwerven in de competenties, werkmethoden, bevoegdheden en beperkingen van de verschillende zorg- en hulpverleners noodzakelijk.
- Onderzoek ‘Mapping dementia-friendly communities across Europe’
Deze studie verzamelde informatie over dementievriendelijke gemeenschappen in Europa. Hiermee willen de onderzoekers inzicht, kennis en bewustzijn vergroten. Het werd in opdracht van de European Foundations’ Initiative on Dementia (EFID) uitgevoerd door de Mental Health Foundation, een Britse NGO, tussen 2014 en 2015.
0000-00-00 - De vergrijzing van de samenleving
De Commissie Sociale Zaken van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers werkte begin 2004 rond de vergrijzing.
0000-00-00 - Als sterven tot het leven behoort
Als sterven tot het leven behoortEen praktische handleiding voor de hulpverlener in de palliatieve zorg. H.Clement, D.Aerts, L.Vanderlinden, M.Van Royen & K.Willems, 2004
0000-00-00 - Senioren onder de wetenschappelijke loep
Artikel van David Schoenmaekers en Jef Breda, verschenen in De gids op maatschappelijk gebied, jg.95, nr.10, dec.2004, pp.24-34
2004-11-18 - Dementie - Een boek voor partners
Dementie - Een boek voor partnersErik Stroobants, 2004, Uitgeverij Epo
2004-11-19 - Het welzijnsbeleid in Vlaanderen
Het welzijnsbeleid in VlaanderenMieke Vogels, 2009, Uitgeverij Lannoo Campus
2004-11-19 - Regelgeving in het welzijnswerk
Mieke Vogels, 2004, Uitgeverij Lannoo Campus
2004-11-19 - Gezond omgaan met de menopauze
Vlaamse Liga tegen Kanker, 2004
2004-11-22 - Op latere leeftijd
De leefsituatie van 55-plussers in Vlaanderen Thérèse Jacobs, Lieve Vanderleyden & Lut Vanden Boer (Red.), 2004
2004-11-22 - Het silhouet van de bewoners achter de gevel van het woon-en zorgcentrum
Op zoek naar een wetenschappelijke objectivering van een nieuw financieringsmodel voor het woon-en zorgcentrum. Jozef Pacolet & Griet Cattaert, 2004
2004-12-28 - Spelen op het middenveld
Vrijetijdssport als ontspanning, ontplooiing en ontmoeting.Jeroen Scheerder, 2004
2005-02-27 - Geen roos zonder doornen: Oudere holebi's, hun sociale omgeving en specifieke behoeften
Godemont, Jozefien, Dewaele, Alexis & Breda, Jef (2004). Geen roos zonder doornen: Oudere holebi\'s, hun sociale omgeving en specifieke behoeften. Antwerpen: Steunpunt Gelijkekansenbeleid UA-LUC, 213 p.
2005-03-21 - Bewegen is leven!
De Commissie Sport en Bewegen wil zoveel mogelijk ouderen sensibiliseren voor het belang van bewegen en sport.
2005-03-22 - Pas 65: ouderen zijn geen doelgroep, maar een doe-groep
CDA Tweede Kamerfractie. Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, Den Haag, 2004,52 pagina’s
2005-03-24 - Psychologische noden van zorgvragende ouderen en hun zorgverleners
Guido Cuyvers, Lieve De Clerk, 2005, Provincie Antwerpen, dep.Welzijn, Katholieke Hogeschool Kempen
2005-04-06 - Vrijwilligerswerk, goed verzekerd?
Vlaamse, Brusselse en Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk
2005-04-22 - Optimaal ouder worden
L. Borgerhoff, Verbond van Senioren, 2004, 157 pagina’s
2005-04-22 - 65 jaar als uiterste houdbaarheidsdatum
65 jaar als uiterste houdbaarheidsdatumEen onderzoek naar de leeftijdsgrens van 65 jaar in wet- en regelgeving. Ellie Smolenaars, LBL, expertisecentrum leeftijd en maatschappij, Utrecht, 2004, 225 pagina’s, € 15
2005-05-24 - Het ouderenonderzoek geëvalueerd
In opdracht van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid stelde de Onderzoeksgroep Welzijn en de Verzorgingsstaat (UA) een inventarisatie op van het actuele onderzoek naar oudere personen. Hoewel dat onderzoek zeer omvangrijk is, stellen de onderzoekers vast dat heel wat invalshoeken en onderwerpen wat verwaarloosd achterblijven.
2005-05-24 - Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
Zevende lentecyclus: VERGRIJZING
2005-08-25 - Herinneringen ophalen: communicatie tussen en met ouderen
Herinneringen ophalen: communicatie tussen en met ouderenGeorges De Corte, Uitgeverij Lannoo, 192 pagina\'s
2005-08-25 - Het rusthuis. Leven in, kiezen voor
Platform Home-Info, Uitgeverij Garant
2005-09-30 - Netwerken en samenwerken van zorgorganisaties
Voca: training en consult, 2005, Uitgeverij Lannoo Campus, 111 pg\'s, 18,95€
2005-09-30 - Volwassenenvorming: een integrale en integratieve benadering
Jef Stevens, 2005, Uitgeverij Lannoo Campus, 182 pg\'s
2005-10-12 - Schrijf uw biografie - Addo Stuur
Dit boek maakt u enthousiast om een eigen biografie te schrijven. Een autobiografie is een mooie nalatenschap voor uw kinderen, kleinkinderen en familie.
2005-10-20 - Levenskunst van ouderen
Liebje Hoekendijk, Uitgeverij SWP, 256 pg\'s
2005-10-20 - Zorg voor zelfstandigheid
Zorg voor zelfstandigheidJoop J. Belderok, Uitgeverij SWP, 352 pg\'s
2005-10-22 - Ouderenweek 2005: Ouderen plannen mee
Tijdens de ouderenweek van 21 tot 27 november staat het Ouderenbeleidsplan centraal.
2005-11-15 - Organisatiegids 'Help ik organiseer'
Cultuur Lokaal heeft, in samenspraak met een aantal gemeenten, de \'Organisatiegids\' uitgegeven. De gids vormt een leidraad voor verenigingen bij de organisatie van evenementen op lokaal vlak.
2005-11-21 - Help! Ik organiseer
Deze organisatiegids werd door Cultuur Lokaal, in samenspraak met een aantal gemeenten, opgesteld.
2005-11-24 - Granny Power!
Een groepsportret van meisjes van 50 en méér
2005-11-24 - Lang zullen ze leren!
Educatief werken met ouderen
2006-01-11 - Vergrijzing... een kleurrijk gegeven
Onderzoek (OVALLO) naar de noden en behoeften van Brusselse allochtone ouderen inzake gezondheid en welzijn.
2006-03-21 - Algemeen verslag over onveiligheidsgevoelens
Het rapport van de Koning Boudewijnstichting \'Luisteren naar de mensen over onveiligheid\'.
2006-04-13 - Als ouderen rouwen
Als ouderen rouwenMarie-Christine Adriaensen, uitgeverij Lannoo, 263 pag. Oudere mensen helpen bij verlies.
2006-04-14 - Naar Grijsland. Uitvaart van onze welvaart
Auteur: Koen De Leus, Paul Huybrechts Uitgeverij: Roularta Books
2006-05-19 - Goochelen met Google voor senioren
Goochelen met Google voor seniorenAuteur: Dirk de Grooff , Uitgeverij: Davidsfonds , 141 pag.
2006-06-30 - Alles over veilig internet- en computergebruik
Alles over veilig internet- en computergebruikAuteur Wim Van Craen, Uitgeverij Davidsfonds, 351 pag.
2006-10-05 - Een veilig gevoel. Laat het in de samenleving groeien
Twee jaar geleden lanceerden de Verenigde Verenigingen het project \'Veilig gevoel\'. Meer dan duizend mensen namen deel aan één van de 49 groepsgesprekken over (on)veiligheidsgevoelens. Enkele wetenschappers legden er hun kennis bij.
2006-11-09 - Hoe Mensen Sterven
Auteur en theatermaker schrijft menselijk relaas vol compassie en humor van zijn bezoeken aan palliatieve afdelingen. Auteur: Michael De Dock, Uitgeverij: Meulenhoff/Manteau, 248 blz
2006-11-09 - Als de schaduwen langer worden, psychologische aspecten op ouder worden en oud zijn.
Als de schaduwen langer worden,  psychologische aspecten op ouder worden en oud zijn.Auteurs: Alfons Marcoen, Ria Grommen & Nancy Van Ranst , Uitgeverij: Lannoo, 456 blz
2006-11-09 - Valpreventie, bij thuiswonende ouderen met verhoogd risico
Auteurs: Koen Milisen, Annelies Geeraerts, Eddy Dejaeger, Uitgeverij: Acco Leuven, 72 blz
2006-11-09 - Het leven gaat verder, zeggen ze
Het leven gaat verder, zeggen zeLotgenoten in rouw ontmoeten elkaar, Auteurs:Arthur Polspoel, Monique Dujardin en Kathleen Roskams, Uitgeverij: Davidsfonds, 130 blz
2006-11-28 - Babybom? Draagvlak van de intergenerationele solidariteit
Babybom? Draagvlak van de intergenerationele solidariteitAuteurs: Peter Thijssen en Tim De Pauw; Uitgeverij: Acco, 155 blz
2006-12-04 - Vrijwilligerswerk. De Wet
De Koning Bouwdewijnstichting stelde een informatieve bundel samen met praktische vragen en antwoorden omtrent vrijwilligerswerk.
2007-03-02 - Zorgen als beroep
Zorgen als beroepOver macht en onmacht van verpleegkundigen en andere zorgdragers; Auteur: Mady Cuypers; Uitgeverij: LannooCampus; 116 blz
2007-04-20 - Hoezo Geraniums: Stoppen met werken en verder
Auteur: Anneke de Blok; Uitgeverij: Tirion; 176 blz
2007-05-04 - Grootouders: Interviewboek
Auteur: Kaat Vrancken; Uitgeverij: Van Halewyck; 176 blz
2007-05-07 - Julien van Remoortere vertelt over de tijd van de kleine patatten
Auteur: Julien van Remoortere; Uitgeverij: Van Halewyck; 240 blz
2007-05-10 - Ouderen in Vlaanderen 1975-2005: Een terugblik in de toekomst
Auteurs: Bea Cantillon, Karel Van Den Bosch en Stijn Lefebure (red.); Uitgeverij: Acco Leuven; 208 blz
2007-05-14 - De taal van Alzheimer leren spreken
De taal van Alzheimer leren sprekenEen handreiking in de verzorging van mensen met de ziekte van Alzheimer; Auteur: Joanne Koenig Coste; Uitgeverij: Candide; 212 blz
2007-06-06 - Het aantal zestigplussers op de kieslijsten daalt opnieuw met 2 %
Karolien Weekers onderzocht op het Centrum voor Politocologie aan de KULeuven hoe de samenstelling van de kieslijsten eruit ziet bij de verschillende Vlaamse partijen voor de federale verkiezingen van 10 juni.
2007-06-09 - Profiel verkozen kandidaten 2007 - Leeftijd in de kijker
De onderzoekers van de Universiteit Leuven maakten deze eerste dagen na de verkiezingen het profiel op van de verkozenen van zondag 10 juni.
2007-06-12 - Zorg voor allochtone ouderen
Zorg voor allochtone ouderenAuteur: David Talloen; Uitgeverij: Kluwer; 144 blz
2007-07-19 - Ouderen, hun sociale contacten en de beleving ervan: continuïteit of verandering?
Een artikel van Lieve Vanderleyden en Leen Heylen uit het Tijdschrift voor Sociologie volume 28, 2007-1 van uitgeverij Acco.
2007-07-19 - Ontwerpgids Levenslang Wonen
Levenslang wonen houdt in dat u uw huis zo bouwt dat het zich telkens aan de veranderende levensomstandigheden aanpast. zo zorgt u ervoor dat noch een handicap noch ouderdom u verplichten om te verhuizen.
2007-10-23 - Op safari naar je werk. Blijven werken met de glimlach na je vijftigste
Auteur: Mark Claus; Uitgeverij: Lannoo; 288 blz
2007-10-23 - Nordic Walking: De gezonde buitensport voor iedereen!
Auteur: Cindy Vanduffel, Davidsfonds Leuven
2007-10-23 - Eenzaam sterven? Communicatie in de palliatieve zorg (herdruk)
Eenzaam sterven? Communicatie in de palliatieve zorg (herdruk)Auteur: Arthur Polspoel; Uitgeverij: Davidsfonds
2007-10-25 - Altijd opnieuw afscheid nemen · Houvast bij dementie en mantelzorg
Altijd opnieuw afscheid nemen · Houvast bij dementie en mantelzorgAuteur: Eric Stroobants; Uitgeverij: EPO; 280 blz
2007-11-05 - Wegwijs in dementie op jonge leeftijd
Een praktische gids voor personen met jongdementie, familie en hulpverleners Auteurs: Annemie Janssens, An Lootens, Els Verraest, Ils Mattheussen (Red.)
2008-01-11 - Schaakmat of aan zet? Monitor voor lokaal ouderenbeleid in Vlaanderen
Auteurs: De Donder L., Verté D., De Witte N., 2007, reeks: Ouderen in beeld,
2008-03-10 - Het was toch een mooi leven
Het was toch een mooi levenRouw van ouderen om het verlies van de partner; Uitgeverij: Davidsfonds
2008-04-18 - Versluiering van geweld
Auteur: Lutgart Van Parijs; Uitgeverij: Grafisch Bedrijf Pol; ISBN: 978-90-9022999-7; 300blz
2008-07-10 - Complete Gezondheidsgids voor 50-plussers
Complete Gezondheidsgids voor 50-plussersDit medische handboek bezorgt informatie over het menselijk lichaam in zijn verouderingsproces.
2008-09-22 - Beter met de jaren, 123 tips om te blijven werken met de glimlach na je vijftigste
Beter met de jaren, 123 tips om te blijven werken met de glimlach na je vijftigsteAuteur: Mark Claus; Uitgeverij: Lannoo
2008-11-26 - Slimme voeding - Sophie van Baarsen
UItgeverij: Grafisch Bedrijf Id4U; ISBN 978-90-79878-01-7; 233 blz
2009-01-23 - Handboek: Sociaal-cultureel en educatief werk
Dit handboek is een wegwijzer voor iedereen die een antwoord zoekt op deze en andere vragen. Het is opgevat als een inleiding en maakt het soms moeilijke beleidsjargon verteerbaar voor iedereen. Het richt zich in de eerste plaats tot studenten en docenten, en daarnaast ook tot beroepskrachten en beleidsmakers in het sociaal-cultureel en educatief werk.
2009-03-03 - Leven voorbij de deur: rusthuisboek
Auteurs: L. Plessers & L. Geerits (Red.); Uitgeverij: Cyclus - Garant; 185 blz
2009-03-04 - Publicatie ‘Population Ageing. Towards an Improvement of the Quality of Life?’
De publicatie ‘Population Ageing. Towards an Improvement of the Quality of Life?’ is het resultaat van een internationale conferentie gehouden te Brussel op 1 maart 2007 en georganiseerd door het Belgisch Platform voor Bevolking en Ontwikkeling in samenwerking met de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR).
2009-03-20 - Gezondheid en gezondheidsgedrag in het Vlaamse Gewest
Inzake heel wat aspecten van de gezondheid en het gezondheidsgedrag komen verschillen naar voor naargelang het geslacht, de leeftijd en de opleiding van de betrokkene. Maar ook het huishoudtype waartoe iemand behoort varieert systematisch op deze kenmerken. In dit SVR-rapport wordt nagegaan of gezondheidsverschillen naargelang het huishoudtype volledig of gedeeltelijk verdwijnen of daarentegen standhouden als deze persoonskenmerken en andere socio-economische en omgevingsverschillen in rekening worden gebracht.
2009-03-20 - Mannen willen seks, vrouwen willen intimiteit
Wat 50-plussers er in werkelijkheid zelf over denken. Els Messelis gaat na waar de clichéstelling mannen willen seks, vrouwen willen intimiteit vandaan komt, en of ze vandaag nog geldt!
2009-03-20 - Ouderen in Vlaanderen en Europa
Tussen vermogen en afhankelijkheid
2009-04-24 - Ziekte, gezondheid en samenleving - Een bloemlezing van gezondheidssociologisch onderzoek
Ziekte, gezondheid en samenleving - Een bloemlezing van gezondheidssociologisch onderzoekAuteur: Piet Bracke; Uitgeverij: Acco; 258 blz
2009-05-20 - Boeiende portretten van vijftigplussers
Boeiende portretten van vijftigplussersTwee boeiende interviewboeken met openhartige getuigenissen van vijftigplussers.
2009-07-08 - Gekleurde steden. Autochtonen en allochtonen over samenleven
Gekleurde steden. Autochtonen en allochtonen over samenlevenVlaanderen telt heel wat gekleurde steden. Elke dag worden ze nog kleurrijker. Die evolutie roept vragen op over het integratieproces en de sociale cohesie in onze samenleving. Hoeveel contact hebben autochtonen en allochtonen met elkaar? In welke mate verschillen hun waardeoriëntaties? En welke impact hebben die factoren op de wederzijdse beeldvorming, discriminatiegevoelens en het vertrouwen in de overheid?
2009-07-17 - Hulpverleners over 'A'ctivering
De rol van organisatie en buurt bij de hulpverlening in het Antwerpse OCMW
2009-10-16 - Respectvol omgaan met personen met dementie. Een praktijkgids voor de zorgsector
Auteur: Johan Abrahams; Uitgeverij Acco; ISBN: 9789033476020; 208 blz; 2009; 24,50 €
2009-10-16 - Psychogeriatrie, een medische gids
Uitgeverij Davidsfonds; ISBN 978 90 5826 582 1; 520 blz.
2009-12-18 - Syntheserapport ‘Oud is in: outreachende hulpverlening voor ouderen door de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg’
De Centra Geestelijke Gezondheidszorg kregen een projectopdracht tot outreachend werken. Eén van de specifieke doelgroepen waren de ouderen. Op 4 december 2009 werden tijdens een communicatiedag de verschillende projecten en de beleidsaanbevelingen voortvloeiend uit deze ervaring, voorgesteld.
2010-01-06 - Het woonzorgcentrum van de 21ste eeuw: een gezellige omgeving, zorg incl.
De vergrijzing van de bevolking is een onontkoombare werkelijkheid die onze samenleving confronteert met belangrijke uitdagingen. Voor de rusthuizen van vandaag en morgen bijvoorbeeld komt het erop aan om de noodzakelijke verzorging te kunnen aanbieden in een aangename leefomgeving én tegen een betaalbare prijs.
2010-01-21 - Senior en vrijwilliger
Dit boek richt zich tot de steeds groter wordende groep mensen die zich vrijwillig inzetten om activiteiten voor senioren te organiseren en te begeleiden.
2010-01-21 - Mag ik ook wat zeggen?
Empoweren van ouderen in een woon- en zorgcentrum
2010-02-05 - Rapport: ‘Zorg op de Europese markt’
De laatste jaren wordt de zorgsector geconfronteerd met een aantal ontwikkelingen op het Europese niveau.
2010-02-24 - Klaar? Actie! Over ouderen en cultuurparticipatie
Vanwege hun (doorgaans) toegenomen vrije tijd vormen ouderen een (leeftijds)groep die massaal aan cultuur kan deelnemen. Maar doen ze dat ook? Er bestaan in Vlaanderen slechts weinig gegevens die inzicht verschaffen in de mate van cultuurparticipatie door 60-plussers. Om deze leemte in te vullen, organiseerden onderzoekers verbonden aan de Vakgroep Educatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel en aan de Hogeschool Gent een grootschalig behoefteonderzoek bij niet minder dan 44 000 ouderen.
2010-03-05 - Brochure: een andere kijk op dementie
“Mensen die niet goed weten wat voor ziekte dit is, hebben de neiging ons te mijden. Ze voelen zich bij ons niet op hun gemak.” Deze en gelijkaardige uitspraken van personen met dementie waren voor de Koning Boudewijnstichting de aanleiding om een brochure samen te stellen die iedereen wil helpen om beter vertrouwd te raken met dementie.
2010-03-15 - Mij zal het niet overkomen
In dit boek heeft de auteur Alain De Preter aandacht voor verweer en preventie. Hij schetst waargebeurde geweldverhalen en becommentarieert wat het slachtoffer anders had kunnen doen om de schade te voorkomen of beperken. Dit boek bevat 250 tips voor je eigen veiligheid en die van je kinderen.
2010-04-08 - Programmatie thuiszorg- en ouderenvoorzieningen
De Vlaamse overheid keurde in maart 2009 het Woonzorgdecreet goed. Het omvatte een ingrijpende hertekening van de thuiszorgdiensten en de residentiële en semi-residentiële zorg voor ouderen en hulpbehoevende personen. De uitvoeringsbesluiten voorzagen ook nieuwe programmatienormen. In opdracht van de Vlaamse Overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin verschaft dit rapport inzicht in welke zin deze programmatienormen verder dienen te evolueren.
2010-06-23 - Informele zorg in Vlaanderen
Is de informele zorg in Vlaanderen op zijn retour? Door het toenemende aantal voltijds werkende vrouwen op de arbeidsmarkt, de stijging van het aantal echtscheidingen, meer alleenwonenden, enz… zou het aandeel dat zorg opneemt of opvang biedt, teruglopen. Een recent rapport van de Studiedienst van de Vlaamse Regering kan deze stelling niet bevestigen omdat de daartoe harde data over een langere periode ontbreken.
2010-06-24 - Muiterij in mijn lijf - over ziekte, rechten en kunstgewrichten
Auteur: Mia Van der Schueren, Uitgeverij: Houtekiet, 392 blz
2010-07-07 - Breaking the Taboo, a national report
Empowering health and social service professionals to combat violence against older women within families
2010-07-07 - Cahier Ouderenzorg: Ouderenmis(be)handeling
Cahier Ouderenzorg: Ouderenmis(be)handelingAuteur(s): Gerd Callewaert, Ann Moreels, Anne van der Gucht; Uitgeverij: Kluwer; Isbn: 9789046519394
2010-08-19 - Brochure ‘Senioren veilig op de fiets: fietsen en genieten van dagelijkse verplaatsingen’
Met de brochure ‘Senioren veilig op de fiets: fietsen & genieten van dagelijkse verplaatsingen’ willen de Staatssecretaris voor Mobiliteit en de Fietsersbond vzw oudere fietsers (55+) een hart onder de riem steken om de fiets actief, veilig en bewust te kunnen gebruiken.
2010-10-22 - Je rechten bij erfenis
Een nauwe verwant die sterft: je zit in zak en as, maar dan beginnen de zorgen nog maar. Je erft, of je erft niet. Wie gaat de begrafenis betalen? Wat met ziekenhuiskosten? En hoe zit dat met onderhoudsplicht? In dit boek van Liliane Versluys krijgt u informatie over je rechten op diverse domeinen.
2010-11-19 - Rapport: De gezondheid van de ouderen
Het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid verzamelde meer precieze en relevante informatie naar aanleiding van de Gezondheidsenquêtes in 2004 en 2008 over de gezondheidssituatie van de Belgische Ouderen op initiatief van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid. De resultaten vind je terug in het rapport ‘De gezondheid van de ouderen’.
2010-12-09 - Meest recente armoede resultaten – EU-SILC 2009
In België heeft 14,6% een inkomen dat lager ligt dan de armoededrempel (966 euro). Vooral vrouwen, alleenstaanden en 65-plussers lopen een groot riscio om in armoede te verzeilen. Zo tonen nieuwe cijfers van de EU-SILC enquête dat 21,6% van de Belgische 65-plussers een armoederisico loopt.
2010-12-13 - Het grijze goud - Hoe de babyboomers van ouderenzorg een succesvol verhaal kunnen maken
Het grijze goud - Hoe de babyboomers van ouderenzorg een succesvol verhaal kunnen makenAuteur: BRIEUC VAN DAMME
2010-12-14 - Stemmen van de ziel - vergeten waarheid van dementie
194 pagina\'s \\
2011-01-06 - Zorg aan zet. Ethisch omgaan met ouderen
Zorg aan zet. Ethisch omgaan met ouderenGoede zorg respecteert de waardigheid van zowel degene die ze ontvangt als van degene die ze geeft. Dit in de praktijk omzetten is een hele uitdaging. Zorg aan zet gaat die uitdaging aan. Het boek maakt delicate ethische vragen waarmee wij allen – als oudere, als hulpverlener, als mantelzorger – worden geconfronteerd eindelijk bespreekbaar.
2011-01-06 - T'is goed een keer geleefd te hebben
Auteur Wouter Kersbergen en fotografe Carmen De Vos portretteren ongewoon doodgewone mensen die ons een blik gunnen op wat elk van ons ooit te wachten staat: dansen in de laatste levensdagen. Met portretten van o.a. Will Ferdy, Tante Terry, Roger Moens, Tante Paula (uit Sesamstraat), Marc Sleen, La Esterella, Jos Ghysen.
2011-01-06 - Vergrijzing
Auteur: Diane Broeckhoven; 192 pagina\'s; Uitgeverij Vrijdag
2011-01-06 - De kunst van het ouder worden. De grote filosofen over ouderdom
De kunst van het ouder worden. De grote filosofen over ouderdomAuteurs: Jan Baars / Joep Dohmen; Uitgeverij: Ambo Anthos; 424 pagina\'s
2011-01-07 - Armoede in België
Armoede in BelgiëAuteurs: Danielle Dierkcx, Nicolas Van Herck en Jan Vranken; Uitgeverij Acco; 256 pagina\'s
2011-01-13 - De rechten van personen met dementie – Een praktische gids
Deze gids heeft vooral een praktische bedoeling: duidelijke antwoorden bieden op de meest voorkomende juridische vragen in verband met de ziekte van Alzheimer en verwante aandoeningen. En zelfs buiten deze context kan de gids nuttig zijn voor iedereen om bepaalde beslissingen te nemen over zijn of haar toekomst. Door na te denken over bepaalde beslissingen wanneer er geen sprake is van een noodsituatie, is het soms mogelijk om de toekomst rustiger te bespreken, zowel voor de naasten als voor de betrokken persoon.
2011-01-28 - De kwaliteit van het leven, een mozaïek van het dagelijks leven
De bezorgdheid om de kwaliteit van het leven staat geregeld op de politieke agenda. Ook de Vlaamse overheid zet in op het thema. De Studiedienst van de Vlaamse Regering wil verschillende facetten van de kwaliteit van het leven terzake in kaart brengen. In de SVR-Studie 2010/3 is er ruime aandacht voor de beleving van de kwaliteit van het leven in Vlaanderen.
2011-02-07 - 3 boeken over valpreventie
Valpreventie bij thuiswonende ouderen (Koen Milisen) - Valpreventie bij geriatrische patiënten opgenomen in het ziekenhuis (Koen Milisen) - Zonder vallen en opstaan. Ergotherapeutische praktijkrichtlijn aangaande valpreventie bij thuiswonende ouderen (Leen De Coninck)
2011-02-09 - Chinese vrijwilligers? Over de driehoeksverhouding tussen vrijwilligerswerk, activering en arbeidsmarkt
Chinese vrijwilligers? Over de driehoeksverhouding tussen vrijwilligerswerk, activering en arbeidsmarktAuteurs: Eva Hambach; Lesley Hustinx, Guy Redig (editors)
2011-02-09 - Verpleegkundigen in Vlaamse woonzorgcentra - Resultaten van een studie naar vraag en aanbod (2009-2010)
Auteur: Michael Van Buggenhout
2011-02-09 - Eindrapport: Zorgen voor de levenskwaliteit van ouder wordende personen met een handicap
Medewerkers: Inge Vandevyvere, Joris Van Puyenbroeck & Dirk Smits
2011-02-09 - GPS 2021. Nieuwe navigatie voor ouderenzorg. Werkboek
GPS 2021. Nieuwe navigatie voor ouderenzorg. WerkboekAteurs: Bernadette Van Den Heuvel, Clara Van Den Broeck, Roel Van De Wygaert, Tarsi Windey; ISBN 9789033482304; 216 blz; 2010; 18,50 €
2011-02-09 - Empowerment en participatie van kwetsbare burgers - Ervaringskennis als kracht
Auteur: Tine Van Regenmortel
2011-02-14 - Dementie, hoe ermee omgaan? Nieuwe gratis gids voor de praktijk
De Koning Boudewijnstichting (KBS) en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN) hebben een nieuwe brochure uitgebracht in het kader van hun ‘luisternetwerk van notarissen’: \'Dementie, hoe ermee omgaan?\' Met deze praktische gids willen beide organisaties mensen die aan Alzheimer of een aanverwante ziekte lijden, de nodige steun bieden.
2011-02-14 - Ouderen in-actie(f)
Op 8 februari organiseerde OKRA-SPORT een studiedag waar de resultaten gepresenteerd werden van het behoeftenonderzoek op vlak van sport en bewegen bij 55-plussers. Een onderzoek dat voor het eerst in Vlaanderen uitgevoerd werd en waarvan de resultaten in een boek ‘ouderen in-actie(f)?’ uitgegeven werd.
2011-02-17 - Leeftijdsdiscriminatie: Wat is het en wat kan u eraan doen?
Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding publiceerde een nieuwe brochure ‘Leeftijdsdiscriminatie. Wat is het en wat kan u eraan doen?’. Deze brochure gaat dieper in op de antidiscriminatiewetgeving, in welke sectoren leeftijdsdiscriminatie voorkomt en hoe men hierop kan reageren. Bent of was u als oudere slachtoffer van discriminatie? Meld dit dan aan de Vlaamse Ouderenraad.
2011-02-28 - Bind-Kracht door basisschakelmethodiek
Bind-Kracht door basisschakelmethodiekArmoede en kansarmoede zijn nog steeds moeilijk uitroeibaar. Heel wat mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, alleenstaanden en gezinnen, korter en langer opgeleiden, geraken verstrikt in een kluwen van problemen en ervaren uitsluiting op diverse levensdomeinen. Hoewel Vlaanderen over een uitgebreid netwerk van hulpverlenende organisaties, instanties en verenigingen beschikt die zich hun lot willen aantrekken, ondervinden deze mensen drempels om er naartoe te stappen of er te vinden wat zij nodig hebben.
2011-03-24 - Doe mee! Over ouderen en maatschappelijke participatie
Auteurs: Dominique Verté, Sarah Dury, Liesbeth De Donder, Tine Buffel & Nico De Witte
2011-03-28 - Framing en reframing: Anders communiceren over dementie
Dementie vormt een ernstige uitdaging voor onze samenleving: het is momenteel nog altijd niet te genezen en de veroudering van de bevolking neemt toe. De aandacht voor het omgaan met dementie en het bevorderen van de levenskwaliteit van personen met dementie wordt hierdoor belangrijker.
2011-03-28 - Hoe weet een aspirientje waar de pijn zit?
Kinderen hebben vaak vragen over ziekte en gezondheid. Als grootouder is het niet altijd gemakkelijk om op deze vragen een antwoord te formuleren. Het boekje ‘Hoe weet een aspirientje waar de pijn zit?’ kan u hierbij helpen, want het staat vol vragen van kinderen over medische dingen.
2011-04-07 - De weg naar een geslaagd pensioen - Organiseer je leven na je werk!
De weg naar een geslaagd pensioen - Organiseer je leven na je werk!Handleiding om je pensioen boeiend en harmonieus te maken en te houden
2011-04-14 - Anti-aging: De steen der wijzen
Anti-aging: De steen der wijzenPhia Vermeij, arts & Sophie van Baarsen, voedingsdeskundige
2011-04-28 - Ouderenzorg met toekomst
Visies en voorbeelden van een nieuwe aanpak
2011-05-05 - Waardigheid - Voor wie oud wil worden
Auteur: Frits de Lange; ISBN: 978 90 8850 109 8; 224 pagina\'s; 1e druk 2010
2011-05-16 - Vergrijzing en ouderenzorg aan de Kust
Net als vele andere Vlaamse streken kent de kust een sterke vergrijzing van de bevolking. Men zou zelfs kunnen spreken van een ‘dubbele vergrijzing’: niet alleen de ‘geboren en getogen’ inwoners van de kustgemeenten worden ouder maar er komen ook steeds meer ouderen uit andere regio’s wonen.
2011-05-18 - (Op)nieuw geleerd, oud gedaan - boek over het lerend vermogen van mensen met dementie.
(Op)nieuw geleerd, oud gedaan - boek over het lerend vermogen van mensen met dementie.Mensen met dementie kunnen nog van alles leren. In dit boek leggen wij uit hoe dit lerend vermogen werkt en geven wij tips hoe familieleden en zorgverleners dankzij toepassing van dit lerend vermogen, de kwaliteit van leven van zowel de mensen met dementie als van zichzelf fors kunnen vergroten.
2011-06-06 - Kust kampt met dubbele vergrijzing
De kust kampt met een \'dubbele vergrijzing\'. Dat blijkt uit een studie van de Vlaamse Overheid. De levensverwachting aan de kust stijgt net als elders in het land, maar de regio kent ook een instroom van ouderen uit het binnenland. Opvallend is wel dat ouderen vanaf 85 jaar terugkeren naar de plaats waar ze oorspronkelijk vandaan komen. De vermoedelijke oorzaak daarvoor ligt bij de familiale zorg, die evidenter is in de plaats van herkomst dan aan de kust.
2011-06-16 - Het ABC van de mantelzorg. Van administratieve rompslomp tot zelfzorg
Het ABC van de mantelzorg. Van administratieve rompslomp tot zelfzorgAuteur: CM Ziekenzorg (Bea De Rouck); Uitgeverij Davidsfonds, ISBN 9789058267955; 160 blz; 16,50 €
2011-06-17 - De Sociale Staat van Vlaanderen 2011
De Sociale Staat van Vlaanderen 2011 is de tweede bijdrage in een meerjarig onderzoeksprogramma. De origine ligt bij het Vlaams Parlement dat vroeg om tweejaarlijks een synthetische analyse en evaluatie te maken van de maatschappelijke toestand in Vlaanderen.
2011-07-01 - Dementie. Zakboekje voor de professionele zorgverstrekker
Dementie. Zakboekje voor de professionele zorgverstrekkerAuteurs: Brigitte Schoenmakers en Jan De Lepeleire; Uitgeverij Acco; ISBN:9789033484872; 80 blz; maart 2011; 16 €
2011-07-01 - Aan weerszijden van de stethoscoop. Over kwaliteit van zorg en communicatie
Aan weerszijden van de stethoscoop. Over kwaliteit van zorg en communicatieAuteurs: Jan De Lepeleire en Manu Keirse; Uitgeverij Acco, ISBN:9789033484827; 144 blz, juni 2011, 18,50 €
2011-07-01 - Ergotherapie in de geriatrie. Basisboek voor kwaliteitsvolle hulpverlening
Ergotherapie in de geriatrie. Basisboek voor kwaliteitsvolle hulpverleningAuteur: Koen Geenen; Uitgeverij Acco; ISBN: 9789033484810; 320 blz; mei 2011; 25 €
2011-07-01 - Grenzen in de thuiszorg. Praktijkgids voor hulpverleners
Grenzen in de thuiszorg. Praktijkgids voor hulpverlenersAuteur: Netwerk Thuiszorg Oost-Vlaanderen; ISBN 9789033479212; 128 blz; 2010; 22,50 €
2011-07-15 - Mondgezondheid. Gezondheidsenquête 2008
2011-07-15 - Lichamelijke pijn. Gezondheidsenquête 2008
2011-08-02 - Zelfevaluatie InZicht
Zelfevaluatie-instrument voor kwaliteit in woon- en zorgcentra. Auteurs: Katleen Heuten en Lieven De Maesschalck
2011-10-06 - Het World Alzheimer Report 2011 – De voordelen van vroegtijdige diagnose en interventie
Het World Alzheimer Report 2011 benadrukt de voordelen van vroegtijdige behandeling van de ziekte. In het rapport worden voorstellen gedaan m.b.t de behandeling, alsook worden de meest effectieve interventies besproken. Bovendien geeft het rapport aan dat dergelijke voorzorgsmaatregelen zouden kunnen helpen om de economische kost van de ziekte te verminderen.
2011-10-27 - Inspiratiegids Dementievriendelijke gemeenten
Beter leren omgaan met dementie is een uitdaging voor de hele samenleving. Op dementie rust immers nog steeds een groot taboe. Vooroordelen en clichés bepalen het beeld dat de meeste mensen hebben van deze ziekte. Dementie verhindert deelname aan het sociale leven en isoleert niet alleen de dementerende maar ook zijn familie. Vaak vergruist dan ook het contact tussen een persoon met dementie, zijn naasten en de lokale gemeenschap.
2011-11-09 - Mediageletterdheid in een digitale wereld
In ‘Mediageletterdheid in een digitale wereld’ presenteren medewerkers van de Studiedienst van de Vlaamse Regering en onderzoekers van verschillende Vlaamse universiteiten onderzoeksresultaten over mediabezit en -gebruik, over de digitale kloof en over de gevolgen ervan. De data komen van de jaarlijkse survey naar waarden, houdingen en gedragingen (SCV-survey) die in 2010 en in enkele voorgaande jaren een speciale module rond media en ICT bevatte.
2011-11-17 - Fundamentele rechten van ouderen
Fundamentele rechten van ouderenAuteurs: Paul De Hert (ed.), Nathalie Van Leuven (ed.) | oktober 2011 | ISBN 978-94-0000-238-8 | xvi + 204 blz. | paperback
2011-11-21 - Uit elkaar voor grootouders, een boekje voor grootouders wiens kleinkinderen een scheiding meemaken
In ‘Uit elkaar voor grootouders’ wordt de positieve kracht van grootouders centraal gesteld en vinden ze achtergrondinformatie en handvatten om een steunfiguur te (blijven) zijn.
2011-12-08 - Armoede en sociale uitslutiing: Jaarboek 2011
Armoede en sociale uitslutiing: Jaarboek 2011In de 20ste editie van het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting gaat uitgebreide aandacht naar armoede bij personen van buitenlandse herkomst. De auteurs bekijken deze thematiek vanuit verschillende invalshoeken en leggen alle kleuren van ‘het prisma’ van de armoede bloot. De armoedecijfers zijn hallucinant.
2012-04-02 - Oud word je niet alleen. Een enquête over eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen in België
In de context van de veroudering van de bevolking en de pensioengolf (\'papy-boom\'), ziet de Koning Boudewijnstichting eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen als belangrijke uitdagingen. Om deze fenomenen onder de aandacht te brengen, publiceert de Stichting een onderzoeksverslag, gebaseerd op een enquête bij 1 500 65-plussers in België.
2012-06-05 - Een goede dood - 2002-2012: tien jaar controversiële euthanasiewet?
Een goede dood - 2002-2012: tien jaar controversiële euthanasiewet?Auteurs: Franky Bussche en Wim Distelmans Imprint: VUBPRESS; ISBN: 9789054879909; 368 blz.; 25 euro
2012-06-15 - Een huis? Een thuis! - Over ouderen en wonen
2012-07-30 - Publicaties Palliatieve Sedatie
De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen heeft recent 2 publicaties inzake palliatieve sedatie uitgewerkt. Een folder voor het brede publiek en een folder voor zorgverstrekkers.
2012-08-13 - Grootouders en hun kleinkinderen, ook een juridische relatie
Gids voor grootouders over o.a. erfenis voor kleinkinderen, relatie met kleinkinderen en veranderende families (2012)
2012-08-24 - Dementie: van begrijpen naar begeleiden. Een handboek voor referentiepersonen dementie en andere betrokkenen.
Met dit handboek richt het Expertisecentrum dementie Vlaanderen vzw zich tot referentiepersonen dementie en andere betrokken hulpverleners.
2013-01-24 - Lang zullen ze leven. Vrijwilligerswerk voor en door ouderen
Lang zullen ze leven. Vrijwilligerswerk voor en door ouderenOnder leiding van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk werd een nieuwe publicatie samengesteld die de positieve kanten van het zogenaamde ‘zilveren vrijwilligerswerk’ in beeld brengt. De medewerkers van de Vlaamse Ouderenraad schreven twee hoofdstukken voor het boek.
2013-01-24 - Wie participeert niet
De Studiedienst van de Vlaamse Regering heeft een studie gepubliceerd die in kaart brengt in welke mate ouderen participeren in verschillende domeinen van het maatschappelijk leven. De studie analyseert in welke mate ouderen deelnemen aan het verenigingsleven, sociale contacten onderhouden met buren, vrienden en familie, aan politieke en culturele participatie doen, actief zijn op de arbeidsmarkt, sporten en actief gebruik maken van het internet. Ook wordt onderzocht welke factoren sterk bepalen welke ouderen (niet) participeren.
2013-01-24 - Active Ageing Index 2012 brengt leeftijdvriendelijk beleid in Europa in kaart
Als afsluiter van het Europees Jaar voor Actief Ouder Worden, werd de eerste Active Ageing Index opgesteld. De index brengt in kaart hoe goed het potentieel van ouderen benut wordt in alle EU-lidstaten, met aandacht voor werkgelegenheid, sociale inclusie en participatie, zelfstandig leven en de ondersteuning vanuit de omgeving. Vooral de Scandinavische landen en Nederland blijken daarbij sterk te presteren, terwijl België enkel op sociaal vlak boven de middenmoot geraakt.
2013-01-30 - Werken met vrijwilligers
Werken met vrijwilligers Het Handboek Werken met vrijwilligers werd volledig herwerkt. Het handboek kreeg een nieuwe overzichtelijke structuur in vier delen.
2013-03-06 - Beeldboek ‘Nu en straks’ - over palliatieve zorg: beeldboek, werkboek en handboek
Beeldboek ‘Nu en straks’ - over palliatieve zorg: beeldboek, werkboek en handboekHet thema ‘palliatieve zorg, ziekte en doodgaan’ is voor iedereen een confronterend en delicaat thema. Wat kan er nu, hoe moet het straks, en hoe kunnen we het mogelijk maken dat mensen kunnen genieten van het ‘nu en straks’, ook al is er weinig perspectief? Het beeldboek ´Nu en straks´ kan gebruikt worden om aan kinderen en volwassenen uitleg te geven over de thema’s ongeneeslijk ziek zijn, palliatieve zorg en sterven en om deze delicate onderwerpen bespreekbaar te maken. Het beeldboek kan men inzetten om over het eigen ziekteproces te praten, of over de ongeneeslijke ziekte van een familielid, een medebewoner… Het is in eerste instantie ontwikkeld voor mensen met een verstandelijke beperking maar is ook geschikt voor een ruimer publiek zoals kinderen of mensen met psychische problemen.
2013-03-06 - Effectenstudie regeringsmaatregelen in pensioenen en werkloosheid
Effectenstudie regeringsmaatregelen in pensioenen en werkloosheid Het Federaal Planbureau heeft de effecten van de recente regeringsmaatregelen op vlak van werkloosheid en pensioenen bestudeerd. De strengere voorwaarden voor vervroegd pensioen en werkloosheid met bedrijfstoeslag, de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen en de lagere valorisatie van bepaalde gelijkgestelde periodes worden onder de loep genomen. Het rapport analyseert bovendien de verschillende impact van de maatregelen op mannen en vrouwen in de verschillende pensioenstelsels.
2013-03-21 - Cijfers over de woonsituatie van mensen na een echtscheiding
De Studiedienst van de Vlaamse Regering gaat in zijn nieuwe webartikel na welke plaats het ongehuwd samenwonen inneemt in het leven na een scheiding. Er werd becijferd hoe gescheiden personen in Vlaanderen wonen en hoeveel van deze personen na hun scheiding ongehuwd samenwonen. Ongehuwd samenwonen met een nieuwe partner blijkt steeds vaker een optie na een echtscheiding. De groep die, ook lang na de echtscheiding, (nog) geen nieuwe partnerrelatie heeft, verdient ook aandacht. Het betreft meestal een groep die op latere leeftijd uit de echt is gescheiden. Hoe ouder men was ten tijde van de scheiding, hoe groter het aandeel dat nadien zonder partner woont. Van alle mannen gescheiden op de leeftijd 40-59 jaar woont 54% zonder partner en doorgaans ook zonder kinderen. Van alle vrouwen gescheiden op de leeftijd 40-59 jaar woont 68% zonder partner, maar de meeste zijn alleenstaande moeders.
2013-03-22 - Automatisering rechten federaal in kaart gebracht
In een recent onderzoek van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting wordt de automatische toekenning van rechten op het federale niveau in kaart gebracht. Voor welke domeinen is dit een prioriteit? Welke stappen zijn er al gezet? En welke moeilijkheden duiken er daarbij op?
2013-03-29 - De evolutie van de woonsituatie in Vlaanderen
Deze studie geeft inzicht in de woonsituatie en de dynamiek op de woningmarkt in Vlaanderen, voor de periode 2004-2009. Het woningtype, de woonuitgaven, het woningcomfort en het eigendomsstatuut en de betaalbaarheid van wonen komen aan bod. Het cijfermateriaal toont onder meer aan dat de leeftijdsgroep van 65 jaar en ouder oververtegenwoordigd is binnen de sociale huisvesting. Ongeveer 38% van de sociale huurders is 65 jaar of ouder, tegenover slechts 19% van de private huurders en 28% van de eigenaars.
2013-05-03 - 50-plussers en werk, lang gezocht en toch gevonden
50-plussers en werk, lang gezocht en toch gevondenDe kans van werkzoekenden op een job daalt naarmate men ouder en langer werkloos is. Toch blijken heel wat 50-plussers, ook na meer dan een jaar werkzoekend te zijn, toch terug aan de slag te kunnen. In een nieuw onderzoek brengt de VDAB de succesfactoren bij werkzoekende 50-plussers in kaart.
2013-05-15 - Richtlijnen voor het meten van subjectief welzijn
Richtlijnen voor het meten van subjectief welzijnHet meten van levenskwaliteit is essentieel voor het beoordelen van de vooruitgang van een samenleving. Nu wordt algemeen aangenomen dat het meten van subjectief welzijn een essentieel onderdeel is van het meten van levenskwaliteit, naast andere sociale en economische dimensies. In een eerste stap om het meten van levenskwaliteit te verbeteren ontwikkelde de OESO Richtlijnen met advies over het verzamelen en gebruik van metingen van subjectief welzijn.
2013-05-15 - Eigen woning: geldmachine of pensioensparen?
Eigen woning: geldmachine of pensioensparen?Pascal De Decker onderzoekt in het boek \'Eigen woning: geldmachine of pensioensparen?\' onder meer hoe gezinnen hun woning financieren, maar ook of ze bereid zijn het vermogen dat in het huis zit aan te spreken om hun pensioeninkomen op te krikken. Het boek kadert in een grootschalig onderzoeksproject op vraag van de Europese Commissie.
2013-05-28 - Nieuwe brochure ‘Senior Samenhuizen’
Nieuwe brochure ‘Senior Samenhuizen’De brochure biedt inspiratie voor ouderen, beleidsmakers en deskundigen die op zoek zijn naar alternatieve woonvormen voor ouderen. Aan bod komen de voordelen van samenhuizen voor ouderen, gedetailleerde projectbeschrijvingen van acht Nederlandse woonprojecten, aandachtspunten en aanbevelingen en een overzicht van types van gemeenschappelijke woonvormen van ouderen. Bij elk woontype staan gerealiseerde voorbeelden, uit binnen- en buitenland. Deze publicatie kwam tot stand door een samenwerking tussen Samenhuizen vzw en Wonen in Veelvoud en kost 6 euro (plus 1,50 euro verzendingskosten).
2013-05-31 - Sociale impact van de crisis beperkt in België
De impact van de economische en financiële crisis op de sociale situatie in België is relatief beperkt gebleven, maar er zijn uiteenlopende ontwikkelingen voor verschillende bevolkingsgroepen. Dit blijkt uit een analyse van de FOD Sociale Zekerheid in het kader van de EU 2020-strategie.
2013-06-07 - Beter ouder. Zorg voor de kwetsbare oudere
Beter ouder. Zorg voor de kwetsbare oudereIn het boek ‘Beter ouder. Zorg voor de kwetsbare oudere’ gaat het over zorg voor de oudere mens. Het gaat over kwetsbaarheid, over professionele zorg en mantelzorg, over zinbeleving en ethische vraagstukken. Een hogere leeftijd roept ook de vraag op naar de kwaliteit van het langer leven. Betekent ouder ook beter ouder? Vanuit diverse invalshoeken willen de auteurs inzichten aanreiken omtrent knelpunten in de ouderenzorg.
2013-06-14 - Architectonica. Een thuis voor mensen met dementie
Architectonica. Een thuis voor mensen met dementieHoe moet een woonzorgcentrum er uitzien om mensen met dementie er zich thuis te laten voelen? Aan welke vereisten moet het gebouw beantwoorden om ze er hun weg te doen vinden en te laten aarden? Hoe kan je door vormgeving en inrichting van de woonomgeving ervoor zorgen dat mensen met dementie goed wonen?
2013-06-28 - Helft ouderen heeft nog nooit internet gebruikt
Uit de barometer van de informatiemaatschappij blijkt dat de digitale kloof in België tussen 2006 en 2012 gehalveerd is. Vooral bij ouderen blijft deze echter wel bestaan: 50,6 procent van de 65- tot 74-jarigen heeft nog nooit internet gebruikt. 43 procent van de huishoudens zonder internet vindt internet niet nodig, 29 procent geeft aan dat het materiaal daarvoor te duur is.
2013-07-05 - Studie Vrije Universiteit Brussel toont behoeften Brusselse senioren aan
Studie Vrije Universiteit Brussel toont behoeften Brusselse senioren aanHet Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de komende jaren geconfronteerd met een vergrijzing en verzilvering van zijn bevolking. Het aantal 60-plussers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal immers toenemen van 200 000 in 2010 naar 290 000 in 2040, oftewel een stijging van 43,5 procent. Binnen deze groep van ouderen is er ook een groeiende groep van 80-plussers. Vandaag zijn zij al met 50 000. Bovendien wordt de Brusselse bevolking steeds diverser en de ouderenpopulatie dus ook. Tegen 2020 zal meer dan de helft van de ouderen een andere culturele achtergrond hebben. Ze moeten het gevoel hebben dat ook zij een plaats hebben in het zorgsysteem en erkend worden door hun gemeenschap. De overheid heeft de Vrije Universiteit Brussel gevraagd om onderzoek te doen naar de behoeften van al deze Brusselse ouderen op het vlak van huisvesting en dienstverlening. Uit de studie van de VUB komen enkele belangrijke werkpunten voort, namelijk ouderen inschakelen als vrijwilligers, extra investeren in armere wijken en kwetsbare ouderen, een buurtgericht model van ouderenzorg uitwerken, meer aandacht voor diversiteit, meer overleg tussen de verschillende overheden en tewerkstelling binnen de ouderenzorgsector stimuleren.
2013-07-10 - Studie Geneesmiddelengebruik in rusthuizen
Studie Geneesmiddelengebruik in rusthuizenIn een studie van het Socialistisch Ziekenfonds werd het geneesmiddelengebruik van bijna zevenduizend mensen van zeventig jaar en ouder gevolgd, zes maanden voor en zes maanden na hun verhuis naar een woonzorgcentrum. Deze longitudinale benadering maakt het mogelijk te evalueren of het geneesmiddelengebruik voortvloeit uit de verhuis naar een woonzorgcentrum dan wel of het reeds voor de verhuis bestond. De resultaten tonen aan dat bewoners van woonzorgcentra veel geneesmiddelen nemen, maar dat deden ze ook al in hun thuissituatie. De verhuis leidt niet tot een verhoogd geneesmiddelengebruik. Opmerkelijk is wel dat er een belangrijk verschil bestaat tussen de voorgeschreven geneesmiddelen in woonzorgcentra en in de thuisomgeving. Na een verhuis naar een woonzorgcentrum nemen ouderen namelijk minder cholesterolverlagers en bloedverdunners, maar meer antidepressiva en antipsychotica.
2013-08-23 - Eén op de tien Belgische 70-plussers is ondervoed
Eén op de tien Belgische 70-plussers is ondervoedTwaalf procent van de 70-plussers in ons land is ondervoed. Daarnaast loopt 45 procent een ernstig risico om ondervoed te raken. Dat blijkt uit het onderzoek NutriAction II over ondervoeding bij Belgische ouderen in de thuissituatie en in woonzorgcentra. De online bevraging van 3 641 mensen ouder dan 70 jaar liep van februari tot april 2013 en gebeurde op initiatief van voedingsproducent Nutricia Advanced Medical Nutrition en met de hulp van huisartsen, woonzorgcentra, het Wit-Gele Kruis en Thomas More, Mobilab. Professor Maurits Vandewoude, verbonden aan de Universiteit Antwerpen, leidde het onderzoek.
2013-09-12 - Anders Ouder Worden - het eindrapport
Anders Ouder Worden - het eindrapportVan 2010 tot en met 2013 steunt Cera acht vernieuwende lokale projecten gericht op samenwerking en kwetsbare ouderen met complexe zorgvragen. Deze projecten vertonen een grote diversiteit in aanpak, sector, regio en doelstelling. Allemaal willen ze echter meer werken vanuit zorg op maat en tegemoetkomen aan de verschuiving van residentiële zorg naar kleinschaligere voorzieningen en zorg in de samenleving. Na drie jaar leveren de projecten een draaiboek af voor potentiële initiatiefnemers in andere regio’s.
2013-09-27 - Toolkit Verzilveren. Handvatten voor het benutten van de kennis en ervaring van senioren (Nederlandse publicatie)
Toolkit Verzilveren. Handvatten voor het benutten van de kennis en ervaring van senioren (Nederlandse publicatie)Het is bekend: het aantal 65-plussers neemt snel toe en maakt een steeds groter deel uit van de Nederlandse bevolking. Wat oneerbiedig noemen we dat ‘vergrijzing’. We associëren de vergrijzing vooral met bedreigingen: hoe houden we onze pensioenen en ouderenzorg overeind? Maar steeds vaker zien we ook de andere kant van de medaille: een groeiende groep mensen met een enorm potentieel aan kennis, ervaring en tijd dat erom vraagt ‘verzilverd’ te worden. Senioren doen overigens al veel. Bijna de helft van al het vrijwilligerswerk wordt bijvoorbeeld verricht door mensen tussen de 55 en 75 jaar. Bovendien besteden 65-plussers relatief veel tijd aan mantelzorg en passen ze op hun kleinkinderen. Uit onderzoek blijkt echter dat er nog een groot onaangesproken potentieel is onder 65-plussers. Mensen geven aan dat zij zich nog best ergens voor willen inzetten, als zij daar tenminste voor gevraagd worden en de juiste randvoorwaarden worden geboden.
2013-11-22 - Lees- en kookboek ‘Uit de Keuken van mijn Kindertijd’: de appeltaart van madam Lambert en 79 andere familierecepten
Lees- en kookboek ‘Uit de Keuken van mijn Kindertijd’: de appeltaart van madam Lambert en 79 andere familiereceptenRecepten die al jaren van moeder op dochter of van grootvader op kleinzoon overgaan, een beduimeld kookboek waaruit sinds jaar en dag hetzelfde gerecht wordt gemaakt, de verjaardagstaart die je grootmoeder telkens voor je bakte … Jeugdherinneringen. Wat in 2012 bij de Gezinsbond begon met een receptenwedstrijd ‘De keuken van mijn kindertijd’ voor de leden in het kader van de Week van de Smaak, werd in samenwerking met Davidsfonds Uitgeverij en auteur Eddie Niesten een fraai kook- en leesboek met een verfrissende kijk op de thuiskeuken van toen. Alle 79 verhalen en recepten zijn verzameld in een aantrekkelijk lees- en kookboek. Het winnende recept werd de befaamde ‘appeltaart van madam Lambert’ van mevrouw Katrien Heene.
2013-12-20 - Steunpunt Armoedebestrijding stelt ‘Tweejaarlijks Verslag 2012-2013’ voor
Steunpunt Armoedebestrijding stelt ‘Tweejaarlijks Verslag 2012-2013’ voorHet zevende ‘Tweejaarlijks Verslag’ van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting is gewijd aan het fundamenteel recht op sociale bescherming, met name de sociale zekerheid en de sociale bijstand. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de sociale bescherming voor huidige en toekomstige gepensioneerden of aan de sociale bescherming voor wie ziek is.
2014-01-24 - Voorafgaande wilsverklaringen met betrekking tot het levenseinde
Voorafgaande wilsverklaringen met betrekking tot het levenseinde Voorafgaande wilsverklaringen worden beschouwd als dé oplossing om het hoofd te bieden aan toekomstige situaties van wilsonbekwaamheid. De declarant kan op deze manier nu al de krijtlijnen uitzetten voor zijn medische verzorging in de toekomst. In de praktijk wordt een wilsverklaring evenwel maar stiefmoederlijk behandeld. De wilsverklaring wordt nagenoeg altijd in twijfel getrokken. Diverse argumenten worden daarvoor aangereikt. Het recht op zelfbepaling van de declarant komt onder druk te staan.
2014-01-24 - All in.Toegankelijke vakantieverblijven in Vlaanderen en Brussel
All in.Toegankelijke vakantieverblijven in Vlaanderen en BrusselBen je al volop reisplannen aan het maken voor 2014? De nieuwe editie van de brochure ‘All in. Toegankelijke vakantieverblijven in Vlaanderen en Brussel’ kan je hierbij helpen. Deze brochure van Toerisme Vlaanderen geeft een beeld van de beste toegankelijke logies. Ze vertelt nauwgezet wat een bezoeker kan verwachten van de toegankelijkheid en is geschikt voor vakantiegangers met, maar ook zonder beperkingen. Alle verblijven zijn ter plaatse onderzocht en deskundig beoordeeld.
2014-01-24 - Liefde, seks en relaties op latere leeftijd: nieuwe publicatie van LBV vzw
Liefde, seks en relaties op latere leeftijd: nieuwe publicatie van LBV vzwKunnen blijven genieten van seks(ualiteit) en relaties is een van de vele voorwaarden om gelukkig ouder te worden. Sinds mensenheugenis vormt genieten van seks en relaties dan ook een belangrijk onderwerp, met heel wat verschillende verschijningsvormen.
2014-03-14 - Sociaal isolement en eenzaamheid bij ouderen
Sociaal isolement en eenzaamheid bij ouderenZeker bij ouderen in armoede is sociaal isolement en eenzaamheid een dagelijkse realiteit. PSC-Open Huis, een vereniging waar armen het woord nemen, werkte in Antwerpen twee jaar rond het thema en maakte er een uitgebreid projectverslag van. Er werd bekeken hoe Open Huis kan meewerken aan enerzijds de rapportage en aanbevelingen over het thema, en anderzijds aan het indijken van sociaal isolement en eenzaamheid, door het uitwerken van een (geïntegreerde) aanpak en activiteitenaanbod.
2014-03-14 - De wereld verandert, ouderen ook (brochure)
De wereld verandert, ouderen ook (brochure)Het viel de Stichting voor Toekomstige Generaties onmiddellijk op: men kan zich niet buigen over de vergrijzing zonder te kijken naar de hele samenleving en in het bijzonder de organisatie van de solidariteit. Daarom werd samen met partners zoals CERA en het Riziv twee jaar lang gewerkt aan een project ‘Onze Toekomst - Burgers op zoek naar duurzame modellen voor intergenerationele solidariteit’.
2014-03-19 - Samen vrijwilligen: nieuwe publicatie Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk
Samen vrijwilligen: nieuwe publicatie Vlaams Steunpunt VrijwilligerswerkVrijwilligerswerk gebeurt niet zomaar. Van deze hardnekkige opvatting moeten we dringend af. Het lijkt erop dat een portie goede wil volstaat om alles gesmeerd te laten verlopen. Maar zonder afspraken kunnen dingen in het honderd lopen. Vrijwilligerswerk vraagt daarom goede afstemming en duidelijke onderlinge communicatie om een vlotte samenwerking te garanderen. Dit wordt beschreven in het nieuwe boekje van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.
2014-04-17 - Samenlevingsproblemen in onze buurten (publicatie)
Samenlevingsproblemen in onze buurten (publicatie)Heel wat wijken in Vlaanderen, Brussel en Wallonië worden geconfronteerd met samenlevingsproblemen tussen jongeren en ouderen. Zowat overal zijn er immers pogingen om in te gaan tegen vooroordelen en de dialoog tussen jonge en minder jonge bewoners te herstellen, maar ze zijn nog te weinig gekend. Daarom beslisten de Koning Boudewijnstichting en het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden (BFPVS) samen te werken om aan de opgedane ervaring meer ruchtbaarheid te geven. De Stichting vertrouwde het Forum de opdracht toe om praktijken op het terrein op te sporen die erin geslaagd zijn het samenleven te verbeteren en (opnieuw) intergenerationele banden te smeden in buurten waar zich spanningen voordoen.
2014-04-25 - Thuis in de bib: bibliotheken en mensen in armoede
Thuis in de bib: bibliotheken en mensen in armoedeNog al te vaak mijden mensen in armoede de bibliotheek. Terwijl de bib net een belangrijke rol kan spelen in het verbeteren van hun situatie. Daarom wil Locus samen met het Netwerk tegen Armoede en De Schakel, een vereniging waar armen het woord nemen, informatie over armoede en enkele goede praktijken bundelen.
2014-04-25 - Wie wil er nu niet zelfredzaam zijn?! De mythe van zelfredzaamheid
Wie wil er nu niet zelfredzaam zijn?! De mythe van zelfredzaamheidZelfredzaamheid is een centraal begrip in de discussies van de laatste jaren rond welzijn en zorg. De bredere context van die discussies is, dat Nederland een verandering doormaakt van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving, en zelfredzaamheid wordt vaak gezien als een belangrijk element in die verandering. Zelfredzaamheid ligt ook aan de basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo), die deze verandering wettelijk verankert.
2014-04-30 - Ouder worden in een veranderende samenleving
Ouder worden in een veranderende samenlevingVanuit verschillende invalshoeken schetsen de auteurs een kader van wat ouder worden vandaag betekent. Theoretische benaderingen worden gecombineerd met verhalen uit de praktijk. Telkens gaat het om een kritische benadering van de context waarin zij de gevolgen van ouder worden in een diverse samenleving ervaren. Onder meer de behoefte aan een aangepaste kijk op arbeid, gezondheidzorg en implicaties van interculturaliteit op de zorgsector komen aan bod. De bijdragen komen van academici, van mensen die werken in de praktijk van die diversiteit en uit de vakbondswereld. Verder geeft het boek zowel een kijk op interculturele zorg vanuit het Oost-Vlaams Diversiteitscentrum OdiCE als op het concept van Kwaliteit van Leven. Ook fragmenten uit het levensverhaal van een acteur komen aan bod. Daardoor geeft het boek een breed beeld op de betekenis van ouderdom in de samenleving vanuit politiek, cultureel, sociaal en persoonlijk perspectief.
2014-05-16 - MOPACT: hoe langer leven een sociale en economische troef kan zijn, ook in België
MOPACT: hoe langer leven een sociale en economische troef kan zijn, ook in BelgiëHet Europese onderzoeksproject MOPACT gaat op zoek naar doeltreffende manieren om actief en gezond ouder worden te stimuleren, en er een meerwaarde voor sociale en economische ontwikkeling van te maken. In het kader daarvan werd reeds een eerste specifiek rapport voor België opgesteld, over actief ouder worden op de arbeidsmarkt.
2014-06-13 - Nieuw boek Mieke Vogels presenteert de rekening van de verzuiling
Nieuw boek Mieke Vogels presenteert de rekening van de verzuilingMieke Vogels nam na dertig jaar afscheid van de actieve politiek. Van 1999 tot 2003 was ze Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid. In haar nieuwste boek tekent ze de weg uit voor het zorgzame Vlaanderen van de 21ste eeuw. Aan de hand van verhalen uit de praktijk toont dit boek aan dat er met dezelfde middelen meer zorg georganiseerd kan worden als we de verzuilde organisatie in vraag durven te stellen.
2014-06-13 - Visie op levensloopgeschikt wonen voor ouderen
Levensloopgeschikt wonen in de eenentwintigste eeuw is een samengaan van verschillende elementen in de woon- en leefomgeving van een oudere, die perfect op elkaar afgestemd zijn met als doel de mensen zo lang mogelijk in hun eigen, vertrouwde omgeving te laten wonen. Voka Health Community schreef hierover een paper en wil de komende maanden het debat over dit onderwerp met anderen aangaan.
2014-06-26 - Dorpsrestaurants op het menu
Dorpsrestaurants op het menu
Een dorpsrestaurant brengt mensen samen, biedt gezonde en goedkope maaltijden aan, zorgt voor sociale tewerkstelling en/of zinvol vrijwilligerswerk, is een springplank voor nieuwe dorpsvoorzieningen, brengt informatie en dienstverlening dicht bij de mensen en is een antenne om noden op te sporen. Het model is eenvoudig maar de impact groot.
2014-07-16 - Hoe cash zorg verandert. Multidisciplinaire benadering van de persoonlijke financiering in de zorg.
Hoe cash zorg verandert. Multidisciplinaire benadering van de persoonlijke financiering in de zorg. Meer dan ooit woedt het maatschappelijk debat rond persoonlijke financiering binnen de sector van personen met een beperking. Besparingsoverwegingen nopen tot nieuwe denkkaders over zorg.
2014-07-29 - Oud, niet out. Over ouderen met beperkingen en inclusie
Oud, niet out. Over ouderen met beperkingen en inclusie Onze samenleving telt meer en meer ouderwordende personen met een verstandelijke beperking. Tegelijk met de relatief onbekende zorgvraag van ouderen met beperkingen en de handelingsverlegenheid die hieruit voortvloeit, wordt van iedereen die verantwoordelijk is of instaat voor de dagelijkse ondersteuning, verwacht – op grond van volwaardig burgerschap en kwaliteit van bestaan – een inclusief beleid te voeren.
2014-07-31 - Toekomstverkenningen voor de zorgberoepen in Vlaanderen
In een recente studie heeft het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de evolutie van de vraag en het aanbod van de voornaamste zorgberoepen en zorgsectoren in beeld gebracht.
2014-08-11 - Hoe zou een persoonsgerichte financiering in de ouderenzorg eruitzien?
In de ons omringende landen maakt men in de ouderenzorg gebruik van persoonsgerichte financiering. Hierbij worden de middelen aan de zorgbehoevende persoon zelf gegeven zodat die hiermee zorg kan inkopen. In een masterproef van het Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg van de KU Leuven wordt gezocht naar een antwoord op de vraag hoe een persoonsgerichte financiering er zou kunnen uitzien in de Vlaamse ouderenzorg.
2014-09-30 - Kinderlijk taalgebruik in Vlaamse woonzorgcentra
“Oké, gade een beetje rusten?”, “We gaan slapen hé.”, “Ga gij eerst uw robeke aandoen?”. Misschien associeer je die zinnen vooral met opvoeders in een kinderdagverblijf, maar het zijn uitspraken van hulpverleners in een Vlaams woonzorgcentrum.
2014-09-30 - Digitale vaardigheden van 65-plussers
Onderzoek wijst uit dat een stijgend aantal ouderen gebruik maakt van het internet. Weinig is echter geweten over hoe het gesteld is met hun vaardigheden om adequaat met internet om te gaan. Sandra Van Eesbeek gaat in dit onderzoek na hoe het gesteld is met de digitale geoefendheid van 65-plussers. 385 ouderen werden hiertoe via een vragenlijst bevraagd, waaronder 307 internetgebruikers.
2014-10-03 - Publicatie ‘Vlaanderen vrijwilligt’
Het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk ontwikkelde een nieuwe publicatie: ‘Vlaanderen vrijwilligt’. Vrijwilligers zijn erg belangrijk in onze samenleving. Ze zijn toegewijd en brengen nieuwe ideeën aan in de organisatie. Ze helpen het activiteitenaanbod uit te breiden of beter te begeleiden en zorgen in lokale afdelingen en autonome verenigingen vaak voor de opbouw en de continuïteit van de werking. Vrijwilligers inzetten is dus een verstandige keuze. Ook vele ouderen nemen een vrijwillig engagement op.
2014-10-24 - Troost: over ouderdom, zorg en psychologie
Troost: over ouderdom, zorg en psychologieOver senioren horen we gelukkig tal van optimistische, zelfs vrolijke berichten. En inderdaad, vandaag genieten vele ouderen van een gelukkige en wijze tweede levenshelft. Helaas is dit niet voor iedereen weggelegd. De ouderdom heeft ook zijn onmiskenbaar minder fraaie kanten: het overlijden van een geliefde, onzekerheid en angst, gezondheidsproblemen, depressieve klachten, moeilijk oplosbare familiale conflicten; sommigen worden getroffen door dementie. Dan heeft men troost nodig. Vanuit de dichte omgeving, maar vaak ook vanuit de professionele hulpverlener.
2014-10-30 - Salon Souvenir: Mijn oude dag in het rusthuis: 29 oktober 2014
Salon Souvenir is een initiatief van GC De Vaartkapoen & Caleidoscoop het kader van ’50 jaar Marokkaanse migratie’. Het is een salon waar eerste generatie Marokkaanse migranten herinneringen ophalen. 50 jaar geleden kwamen Marokkaanse gastarbeiders, alleen of met hun gezin, hier hun geluk beproeven. Ondertussen zet een vierde generatie Marokkaanse Belgen zijn kinderstapjes. Dit salon stimuleert dialoog tussen generaties en maakt verhalen los. Annabel Van Nieuwenhuyse leidt alles in goede banen.
2014-10-30 - ‘Wat alz?’ – tips en tricks om te communiceren met mensen met dementie
‘Wat alz?’ – tips en tricks om te communiceren met mensen met dementieVroeg of laat krijgen we allemaal te maken met ouderdom en dementie, direct of indirect. Dat vooruitzicht maakt de meesten van ons niet bepaald gelukkig. Maar klopt dat beeld wel? Moet leven met dementie of alzheimer per definitie negatief zijn? Onderzoeker Kasper Bormans (KULeuven) startte een project op in een woonzorgcentrum en kwam als ‘wetenschappelijke dromenvanger’ tot verrassende inzichten. ‘Wat als?’ Met dit zinnetje van twee woorden krijg je toegang tot iemands verbeelding. Kasper stelde deze vraag aan mensen met dementie in verschillende stadia van hun achteruitgangsproces. In dit boek geeft Kasper een stem aan de verloren plezieren en dagdromen van mensen met dementie of alzheimer en geeft hij aan hoe kleine dingen hun levenskwaliteit sterk kunnen bevorderen. Of hoe een kindertekening of een aparte wandeling door de gang een wereld van verschil kunnen maken.
2014-10-30 - Vele tinten grijs
Vele tinten grijsIn Vlaanderen zijn er 131.700 vijfenvijftigplussers met een diverse achtergrond. Dat is 6,5% van de bevolking en in 2022 maken zij 10,1% van de Vlaamse bevolking uit. Veel migranten die naar België kwamen, hadden niet het plan om voor altijd te blijven. Maar de realiteit haalt hen in en velen worden hier oud. De huidige ouderenzorg is niet altijd toegankelijk voor mensen uit een andere cultuur. Het welzijns- en gezondheidsmagazine ‘Weliswaar’ ging op zoek naar inspirerende voorbeelden van cultuurgevoelige ouderenzorg. Zij bundelden deze in het dossier ‘Vele tinten grijs’. Aan het einde van het dossier vind je ook tien tips die iedereen die zich engageert voor meer diversiteit in de ouderenzorg, op weg kan helpen.
2014-11-30 - Handleiding dementievriendelijke gemeenten
Handleiding dementievriendelijke gemeentenIn onze Vlaamse gemeenten wonen meer dan honderdduizend mensen met een vorm van dementie. Hun aantal groeit fors. Dementie treft niet alleen de betrokkene zelf, maar heeft ook een grote impact op zijn of haar naaste omgeving: familie en vrienden, mantelzorgers en professionele zorgverleners. En het raakt onze samenleving als geheel, dus ook onze lokale gemeenschap. De ‘Handleiding dementievriendelijke gemeenten’ helpt diensten en lokale beleidsverantwoordelijken om (verder) te bouwen aan een dementievriendelijke gemeente.
2014-11-30 - Het ‘BOEBSblad’: vallen voorkomen
Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw (VIGeZ), het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV), het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) en enkele enthousiaste BOEBS-gemeenten willen ouderen, mantelzorgers en zorgverstrekkers bewust maken van de valrisico’s en manieren aanleren om vallen te voorkomen. De initiatiefnemers willen gemeenten inspireren om een BOEBS-gemeente te worden en bestaande BOEBS-gemeenten versterken en hen helpen om via inspirerende verhalen andere partners rond de tafel te krijgen. Daarom ontwikkelden deze initiatiefnemers het BOEBSblad. BOEBS ondersteunt de gemeente, het OCMW en lokale organisaties die werken voor en met ouderen aan meer beweging en een veilige woon- en leefomgeving. BOEBS past ook binnen het grotere verhaal van Gezonde Gemeente.
2014-11-30 - Resultaten enquête bij Genkse medioren
Resultaten enquête bij Genkse mediorenIn de eerste helft van dit jaar organiseerde het stadsbestuur van Genk in samenwerking met de ouderenraad, een grootschalige enquête bij de Genkse medioren. Dat zijn Genkenaren tussen 55 en 65 jaar. Op 27 november 2014 vond de officiële voorstelling van de resultaten plaats.
2014-11-30 - Publicatie ‘50+? Start to talk! Een inspiratiegids voor gesprekken over latere levensjaren’
Publicatie ‘50+? Start to talk! Een inspiratiegids voor gesprekken over latere levensjaren’Demografische studies wijzen uit dat onze levensverwachting op een eeuw tijd met ongeveer 30 jaar is toegenomen. In tegenstelling tot de gangbare perceptie vormen oudere mensen over het algemeen een tevreden en gelukkige groep binnen de algemene populatie. Toch heerst er nog veel schroom in het praten over ouder worden, vooral op de onderwerpen ziekte en aftakeling ligt nog een taboe. De Koning Boudewijnstichting lanceerde eind 2012 de campagne ‘Vroeger nadenken over later: een dialoog tussen generaties over latere levensjaren’. 32 projectpartners gingen op zoek naar kansen en nieuwe perspectieven om mensen hierop bewust voor te bereiden. Beeldvorming speelt daarbij een belangrijke rol en daarbinnen kaderde ook de fotowedstrijd ‘Oud in the picture’ en de fotodatabank van de Vlaamse Ouderenraad.
2015-01-16 - Enig Stuk, magazine voor alleenstaande ouders en hun omgeving
Enig Stuk, magazine voor alleenstaande ouders en hun omgevingIn Vlaanderen bestaat één gezin op vijf uit één ouder en hun kinderen. Deze groep wordt almaar groter. Ook grootouders spelen hierbij een belangrijke rol: zij worden vaak ingeschakeld voor opvang en hulp bij de opvoeding. Grootouders zijn emotioneel betrokken bij de soms moeilijke situaties die hun kind en kleinkind(eren) doormaken. De ontstaansreden van eenoudergezinnen kan verschillen: de geboorte van een kind zonder dat er een partner aanwezig is, het overlijden van één van de ouders of een relatiebreuk, wat de meest voorkomende oorzaak is. De verschillende ontstaansredenen maakt de groep eenoudergezinnen vrij heterogeen. De Gezinsbond ijvert voor alle gezinnen, voor alle mama\'s, papa\'s, hun kinderen en grootouders en dus ook voor eenoudergezinnen.
2015-01-16 - Samen eten werkt!
Samen eten werkt!Cera gelooft in dorpsrestaurants en buurtrestaurants. Ze zijn veelzijdig en divers, maar één ding hebben deze restaurants gemeen: het samen eten van een warme maaltijd in een gezellige sfeer. Ze zijn een veelbelovende hefboom bij het bouwen aan sociale cohesie, bij de strijd tegen armoede en eenzaamheid, bij het stimuleren van vrijwilligerswerk en sociale tewerkstelling, … en zo veel meer.
2015-01-22 - Brochure: Vroegtijdige zorgplanning voor personen met dementie
Brochure: Vroegtijdige zorgplanning voor personen met dementie Vroegtijdige zorgplanning maakt deel uit van een zorgcultuur op maat. Uitgangspunt is dat mensen, ook mensen met cognitieve problemen, actief betrokken worden bij de keuzes en beslissingen over de manier waarop zij de rest van hun dagen willen doorbrengen.
2015-01-30 - JOSS stimuleert de dialoog rond ‘Denken over later’
JOSS stimuleert de dialoog rond ‘Denken over later’Het project JOSS van LBV komt naar buiten met een website en brochure om concreet aan de slag te gaan rond het thema \'Denken over later\'. JOSS vindt zijn oorsprong in een projectoproep van de Koning Boudewijnstichting waarbij organisaties uitgedaagd werden om het thema ‘Vroeger nadenken over later’ op de agenda te zetten.
2015-02-13 - Ouder worden in je buurt: een methodiek voor kwetsbare ouderen
Ouder worden in je buurt: een methodiek voor kwetsbare ouderenHet project \'Ouder worden in je buurt\' wil vraag en aanbod voor kwetsbare ouderen (al dan niet met een migratieachtergrond) beter op elkaar afstemmen. Meer concreet maken ouderen in zes bijeenkomsten kennis met de diensten en voorzieningen in hun buurt. Ouderen en zorg- en dienstverleners leren elkaar beter kennen en krijgen zo informatie van en over elkaar uit eerste hand. Een win-win situatie voor iedereen.
2015-03-06 - Hoe word je 100?
Hoe word je 100?‘Hoe word je 100?’ vertelt in duidelijke alledaagse taal de wetenschappelijke feiten over hoe we gezond en jong blijven en daardoor bijzonder lang kunnen leven.
2015-04-10 - Dromen van een mooie oude dag... ook voor mensen met een verstandelijke handicap
Dromen van een mooie oude dag... ook voor mensen met een verstandelijke handicapEen rustige oude dag – het is iets waar we allemaal van dromen. Minder moeten, maar nog veel kunnen – en daar van mogen genieten, dat is veelal het achterliggende idee. We gunnen het iedereen en we hopen dat het ook voor onszelf zo mag gaan. En wanneer dit niet langer evident blijkt, hopen we dat er anderen zijn om ons te helpen, te ondersteunen, te troosten. Die evolutie naar een grotere afhankelijkheid van anderen gaat voor sommigen als vanzelf; voor anderen is het een moeizaam proces van afstaan en verliezen wat men niet kwijt wil. En er zijn de enkelingen die op hoge leeftijd hun omgeving verbazen met hun blijvende vitaliteit.
2015-06-12 - 10 jaar onderzoek voor en door ouderen
10 jaar onderzoek voor en door ouderenDe onderzoeksgroep ‘Belgian Ageing Studies’ (BAS) van de Vrije Universiteit Brussel viert ‘10 jaar onderzoek voor en door ouderen’. Sinds 2004 worden gemeentelijke, participatieve studies uitgevoerd naar de noden en behoeften van ouderen. In 10 jaar tijd hebben meer dan 80 000 oudere respondenten en 8 000 oudere vrijwilligers in meer dan 170 gemeenten meegewerkt aan het onderzoek. Het boek ‘Belgian Ageing Studies: 10 jaar onderzoek voor en door ouderen’ wordt nu voorgesteld in 5 studiedagen, één in elke provincie.
2015-06-12 - Ook de aangespoelden blijven: resultaat onderzoek verhuisbewegingen van ouderen aan de kust
Ook de aangespoelden blijven: resultaat onderzoek verhuisbewegingen van ouderen aan de kustIn mei verschenen de resultaten van het onderzoek \'woon- en zorgperspectieven van pensioenmigranten aan de kust\' . Deze zijn neergeschreven in het boek \'Ook de aangespoelden blijven\'. Het boek bevat de resultaten van het onderzoek naar de verhuisbewegingen van ouderen aan de kust en de impact op de woonmarkt en zorgsector dat uitgevoerd werd in opdracht van de Provincie West-Vlaanderen - Dienst Welzijn.
2015-08-20 - Partnerrelatie, intimiteit en seksualiteit in de tweede levenshelft
Partnerrelatie, intimiteit en seksualiteit in de tweede levenshelft Lies van Assche behandelt in haar boek een breed spectrum aan thema’s met betrekking tot intimiteit en seksualiteit op latere leeftijd. Het beoogt niet een handleiding te zijn, maar veeleer een inspiratiebron voor ervaringsdeskundigen en een introductie voor beginnende hulpverleners.
2015-12-04 - De schat van je leven – herinneringen ophalen met mensen met dementie
De schat van je leven – herinneringen ophalen met mensen met dementie“Ze kunnen zich vaak de naam van hun meester uit de lagere school herinneren, maar weten niet meer wie ze gisteren op de koffie kregen.” Voor wie iemand met dementie verzorgt of in zijn omgeving heeft, klinkt de uitspraak erg herkenbaar. Mensen met dementie vergeten veel. Maar tezelfdertijd lijken sommige dingen in hun geheugen gebeiteld.
2016-02-19 - Belg wil meer vrijheid bij het toewijzen van zijn erfenis
De Belg wil meer vrijheid bij het toewijzen van zijn erfenis dan momenteel het geval is. De hervorming van het erfrecht moet volgens hem het juiste evenwicht vinden tussen de vrijheid om zelf te beslissen en het signaal dat solidariteit tussen de generaties belangrijk blijft. Dat blijkt uit het onderzoek naar de perceptie en de verwachtingen over erven en nalaten in België van de Koning Boudewijnstichting.
2016-02-26 - Hoe staan 60-plussers tegenover woningaanpassingen?
Heel wat ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen in hun eigen, vertrouwde huis. Aanpassen van de woning kan daarbij een grote hulp zijn. Maar hoe staan ouderen tegenover woningaanpassingen?
2016-03-24 - Nieuwe versie Sociale Landkaart beschikbaar
Nieuwe versie Sociale Landkaart beschikbaarSinds zijn eerste verschijning in 1992 heeft de Sociale Landkaart al duizenden hulpbehoevenden, mantelzorgers en professionele hulpverleners door de doolhof van de Belgische sociale zekerheid geleid. Alleen … De sociale zekerheid evolueert razendsnel. Regelgeving wordt aangepast, voorzieningen komen en gaan, ... Om actueel te blijven, krijgt de Sociale Landkaart ieder jaar een nieuwe editie. Ook deze editie biedt een helder overzicht van alle rechten, tegemoetkomingen en voorzieningen voor ouderen, chronisch zieke personen, mensen met een laag inkomen en personen met een handicap.
2016-05-30 - Zoals het klokje thuis tikt. Samenhuizen van volwassen kinderen met hun ouders
Zoals het klokje thuis tikt. Samenhuizen van volwassen kinderen met hun oudersSamenhuizen met volwassen kinderen: voor veel gezinnen is dit – al dan niet tijdelijk – een realiteit. Sommige kinderen blijven in Hotel Mama wonen, anderen komen als boemerangkinderen tijdelijk inwonen na een scheiding. Mensen van middelbare leeftijd kiezen er soms voor te gaan samenwonen met hun ouders of hun volwassen kinderen die een beperking hebben, om voor hen te zorgen.
2016-05-30 - Generaties onder één dak. Succesvol samenwonen in een kangoeroe-, zorg- en meergeneratiewoning
Generaties onder één dak. Succesvol samenwonen in een kangoeroe-, zorg- en meergeneratiewoningMeergeneratiewonen zit in de lift. Steeds vaker delen twee of zelfs drie generaties een woning. De voordelen zijn duidelijk: een gratis babysit en boodschappendienst, een buffer tegen eenzaamheid, een warme zorg in moeilijke tijden. Maar er zijn ook risico’s: minder privacy, een zorglast die te zwaar kan worden, … Dit boek bespreekt uitgebreid alle aspecten van meergeneratiewonen: de financiële aspecten (naar Belgisch recht), zorgen voor elkaar, omgaan met conflicten …
2016-09-16 - De wijsheid van een tandeloze glimlach – boek over gelukkig ouder worden met Epicurus
De wijsheid van een tandeloze glimlach –  boek over gelukkig ouder worden met EpicurusDaniel Klein, filosoof en zeventigplusser, gaat naar de tandarts. Daar hoort hij dat zijn tanden moeten worden getrokken en vervangen door implantaten. Die neptanden zullen hem veroordelen tot een dieet, vele bezoekjes aan de tandarts en flinke pijn. Dat Kleins leeftijdgenoten er alles aan doen om jong te blijven (skydiving, Franse les, nepborsten) lijkt ineens een rare manier om je laatste jaren door te brengen. Wat is eigenlijk verkieslijker, het najagen van de eeuwige jeugd, of een echte oude dag beleven, met de tandeloze glimlach die daarbij hoort?
2016-10-28 - Dementie - de essentie
Dementie - de essentieIn Vlaanderen hebben ongeveer 122 000 mensen dementie. Velen kennen dan ook iemand in hun familie of hun sociaal netwerk die er mee te maken heeft. De media berichten geregeld over doemscenario\'s en de toekomstige impact op het zorgbudget. Daar hoort steevast een pleidooi bij om stevig te investeren in het zoeken naar geneesmiddelen: anders kunnen we straks de nodige zorg niet meer betalen. In afwachting van dergelijke medicijnen blijft het zaak om nu goede dementiezorg te organiseren en met kennis van zaken over het thema te communiceren. Maar hoe?
2016-11-10 - Samen onderweg naar 2020: uitdagingen voor een geïntegreerd Vlaams zorgbeleid
Samen onderweg naar 2020: uitdagingen voor een geïntegreerd Vlaams zorgbeleidVolwaardige maatschappelijke participatie van personen met een handicap en ouderen impliceert dat zij optimaal gebruik moeten kunnen maken van alle beschikbare dienstverlening. Woonzorgcentra, diensten voor gezinszorg, thuisverpleegkundigen, lokale dienstencentra en andere welzijnsvoorzieningen worden dan ook steeds meer geconfronteerd met zorgvragen van personen met een handicap en ouderen. Samen moeten zij een integrale en een sectoroverstijgende zorg en ondersteuning bieden. Dit boek formuleert uitdagingen voor een geïntegreerd Vlaams zorgbeleid voor personen met een handicap en ouderen.
2016-12-02 - ‘Ik weet nog goed’: voorleesbundel voor mensen met beginnende dementie
‘Ik weet nog goed’: voorleesbundel voor mensen met beginnende dementieNaast verhalen, activiteiten en sfeerpagina\'s, is in het boek een praktisch deel opgenomen met talrijke aanwijzingen en suggesties om in welke vorm van dagbesteding dan ook met een groep mensen te werken. Denk daarbij aan het ophalen van herinneringen uit het verleden, geuren en geluiden gebruiken, met elkaar liedjes zingen, gedichten lezen, muziek beluisteren en met elkaar activiteiten ondernemen. Het boek is niet alleen bestemd voor professionele zorgverleners, maar ook voor mantelzorgers en vrijwilligers.
2017-01-06 - ZiZo-Magazine brengt themanummer ‘Leeftijd’ uit
We koppelen veel betekenissen aan het begrip ‘leeftijd’. Hoe meer we over leeftijd horen praten in een bepaalde context en met een bepaalde bijklank, hoe sterker we bepaalde persoonseigenschappen gaan toeschrijven aan iemands leeftijd. Waar komt die gevoeligheid voor leeftijd toch vandaan? Met een stevig dossier tracht het holebi- en transgender-magazine ‘ZiZo’ leeftijd opnieuw tot zijn ware proporties te herleiden.
2017-01-13 - Dossier ‘Cultuursensitieve zorg in Brussel’
Dossier ‘Cultuursensitieve zorg in Brussel’
De Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad (BWR) stelde een dossier samen rond cultuursensitieve zorg in Brussel.
2017-02-03 - Gewone helden, een kleine ethiek van het vrijwilligerswerk
Gewone helden, een kleine ethiek van het vrijwilligerswerkVrijwilligers verrichten goed werk. Wat zij doen is bewonderenswaardig. Het is bovendien een weldaad voor de samenleving en voor het persoonlijk welbevinden van de vrijwilliger zelf. Heel wat psychologische en sociologische studies bogen zich eerder al over vrijwilligerswerk. Maar het roept ook veel interessante filosofische vragen op. Want wanneer telt iets als vrijwilligerswerk? Wat maakt het precies zo waardevol? Is een samenleving zonder vrijwilligers mogelijk? Wat is de taak van de overheid? Is vrijwilligerswerk een noodzakelijk onderdeel van goed burgerschap? Tot op welke hoogte zijn mensen verantwoordelijk voor het welzijn van hun buren? Zijn vrijwilligers morele helden? Of doen ze iets heel gewoons?
2017-04-21 - Stad Hasselt lanceert drempelmeter
Stad Hasselt lanceert drempelmeterMet de drempelmeter kunnen (Hasseltse) organisaties en verenigingen opsporen welke knelpunten en/of drempels mensen tegenhouden om gebruik te maken van het aanbod van organisaties in de stad. De drempelmeter maakt organisatie of vereniging bewust van hoe toegankelijk hun aanbod is voor mensen in een kwetsbare positie.
Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel