Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Info 60+: Inkomen
Rust- en overlevingspensioen

Het gewaarborgd minimumpensioen: wanneer je pensioen niet veel voorstelt
Je pensioen wordt berekend op basis van de loopbaan die je achter de rug hebt. Wanneer bij de berekening blijkt dat dit te laag ligt, wordt het automatisch verhoogd tot het minimumpensioen. Mits je aan de voorwaarden voldoet, uiteraard.
 
De pensioenbonus: een hoger pensioen voor wie langer gewerkt heeft (tot 2014)
Langer werken moet lonen. Daarom kreeg tot 2014 wie ouder dan 63 is en bleef doorwerken een bonus bovenop zijn pensioen. Dit bedrag werd bovendien groter naarmate men langer aan de slag blijft. Vanaf 1 januari 2015 wordt de pensioenbonus echter afgeschaft voor wie hem op dat moment nog niet aan het opbouwen is.
 
Toegelaten arbeid: want ook na je pensionering mag je nog iets bijverdienen
Iemand die een rust- of overlevingspensioen geniet, hoeft niet altijd te stoppen met werken. Niet alleen vrijwilligerswerk mag, ook een job uitoefenen is (onder bepaalde voorwaarden) toegestaan.
 
Gelijkgestelde periodes: niet aan de slag maar toch pensioenrechten opbouwen
Doorheen hun loopbaan zijn er vaak een aantal momenten waarop mensen niet actief aan het werk zijn. Sommige van die periodes waarin je niet gewerkt hebt, worden toch gelijkgesteld met periodes van tewerkstelling. Zo worden ze meegeteld in je pensioenberekening aan een fictief (vanaf 1968) of forfetair (voor 1968) loon.
 
Het overlevingspensioen: hulp voor wie er plots alleen voor staat
Indien je geconfronteerd wordt met het overlijden van je partner, heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een overlevingspensioen of een overgangsuitkering.
 
De wettelijke pensioenleeftijd: 65, 66 of 67?
Hoewel de wettelijke pensioenleeftijd lange tijd op 65 jaar lag, zal deze verhoogd worden naar 66 in 2025 en 67 jaar in 2030.
 

Vroeger stoppen met werken

Werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen)
Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), vroeger beter bekend als het brugpensioen, is een regeling waarbij oudere werknemers die ontslagen worden bovenop hun gewone werkloosheidsuitkering ook een aanvullende vergoeding ten laste van de voormalige werkgever krijgen. Voor alle duidelijkheid: het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag is een specifieke vorm van werkloosheid, en is dus geen (vervroegd) pensioen.
 
Vervroegd pensioen
Niet iedereen hoeft tot zijn 65ste te wachten met het opnemen van zijn pensioen. Als je voldoende jaren gewerkt hebt en oud genoeg bent, kan je al vroeger je pensioen aanvatten. Zo kon een 60-jarige werknemer tot 2012 op vervroegd pensioen mits hij 35 jaren tewerkstelling kon voorleggen.
 

Premies, tegemoetkomingen en sociale uitkeringen

De rechtenverkenner helpt u vinden waar u recht op heeft
De rechtenverkenner geeft u een online overzicht van de sociale rechten waarop u aanspraak kan maken. Premies en andere voordelen op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie ... voor kwetsbare groepen zoals ouderen, chronisch zieken, personen met een handicap, werkzoekenden, ... verstrekt door verschillende overheden: de federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheid.
 
Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)
De inkomensgarantie voor ouderen is een financiële hulp voor ouderen die over onvoldoende middelen beschikken om rond te komen. Deze inkomensgarantie wordt toegekend vanaf 65 jaar. Daarvoor moet je wel voldoen aan de voorwaarden qua inkomen, nationaliteit en woonplaats.
 
Tegemoetkomingen
Als oudere sta je soms voor heel wat uitdagingen, van het aanpassen van de woning tot ... Gelukkig voorziet de overheid voor heel wat domeinen premies, tegemoetkomingen of andere sociale maatregelen die je hierbij kunnen helpen.
 

Vragen, klachten en opvolging van uw pensioen

Mypension: het online pensioendossier
Als je nog aan de slag bent, kan je op www.mypension.be je loopbaanoverzicht als werknemer bekijken en simulaties maken van je toekomstig pensioen. Dankzij deze interactieve toepassing kunnen werknemers de evolutie van hun pensioendossier stap voor stap volgen.
 
Pensioenpunt: één adres voor alle vragen over je pensioen
In België hebben werknemers, zelfstandigen en ambtenaren elk hun eigen pensioeninstelling. Om te vermijden dat mensen die doorheen hun loopbaan in meerdere stelsels hebben gewerkt langs drie adressen moeten passeren, kan je met al je vragen terecht op één en dezelfde plaats in jouw buurt: een Pensioenpunt. Daar kunnen experts van de verschillende pensioendiensten je te woord staan.
 
Een klacht indienen bij de pensioendienst
Zowel de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) als het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) voorzien klachtenformulieren op hun website. Indien je een klacht hebt, kan je dit formuleer invullen en digitaal of per post doorsturen.
 
Pensioenaanvraag.be
Jaarlijks gaan er meer dan 100 000 mensen met pensioen. Lang moesten ze zich daarvoor wenden tot het gemeentebestuur of de bevoegde pensioeninstelling om hun aanvraag in te dienen. Sinds enige tijd kan je ook via internet je aanvraag indienen op de website www.pensioenaanvraag.be. Ook de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) kan langs deze weg aangevraagd worden.
 
De pensioenlijn: één telefoonnummer voor alle vragen over je pensioen
De pensioenlijn: één telefoonnummer voor alle vragen over je pensioenVia de Pensioenlijn, het gratis telefoonnummer 1765, kan je al je vragen over het wettelijk pensioen kwijt, ongeacht het stelsel waarin je werkt of gewerkt hebt. Via het nummer 1765 kan je de drie voornaamste pensioeninstellingen contacteren: de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP), het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ) en de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS).
 
Ombudsdienst pensioenen: nood aan bemiddeling?
Heb je klachten over je wettelijk pensioen of ben je het niet eens met een beslissing of de werkwijze van de federale pensioendiensten. Of je nu zelfstandige, werknemer of ambtenaar bent, je kan altijd terecht bij de Ombudsman voor de Pensioenen die voor elke klacht een oplossing zal zoeken.
 
Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel