Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Doelstellingen

De Vlaamse Ouderenraad is een pluralistisch en democratisch overlegplatform van organisaties van en voor ouderen.

De vereniging heeft een tweeledige doelstelling:
 • A. Het verlenen van adviezen
  Op eigen initiatief of op verzoek van de Vlaamse Regering, het Vlaams Parlement of de strategische adviesraden, brengt de Vlaamse Ouderenraad advies uit omtrent alle aangelegenheden die ouderen aangaan.

  Hierbij aansluitend zal de vereniging ook
  - de bevolking in het algemeen en de ouderen in het bijzonder informeren over ouderenproblematiek en ouderenbeleid.
  - problemen en behoeften van ouderen signaleren, onder meer door het verrichten van studie en medewerking aan onderzoek.


 • B. Het ondersteunen van het overleg tussen de ouderenorganisaties
  De Vlaamse Ouderenraad ondersteunt en bevordert het overleg en de samenwerking van de ouderenorganisaties met het oog op de gezamenlijke behartiging van de belangen van de ouderen.

  Hierbij aansluitend zal de vereniging ook via sensibiliseringsinitiatieven werken aan een correcte beeldvorming en ouderen aanzetten om een betekenisvolle rol te blijven spelen in de samenleving en hierover in dialoog treden met de andere generaties.


Om deze tweeledige doelstelling te bereiken zal de vereniging:
 1. Commissies oprichten rond relevante thema’s van het ouderenbeleid, waarin naast de ouderen zelf ook de verschillende voor deze thema’s relevante actoren zijn vertegenwoordigd.
 2. Door gezamenlijke standpuntvorming en informatie-uitwisseling het overleg en de samenwerking bevorderen tussen alle organisaties, instellingen, diensten en instanties waarvan de activiteiten uitsluitend of in hoofdzaak gericht zijn op het ouderenwerk.
 3. Projecten, diensten, programma’s stimuleren die aansluiten bij de leefwereld van de ouderen of ondersteuning verlenen aan initiatieven van derden.
 4. Alle verrichtingen doen, initiatieven nemen, diensten oprichten, alle daartoe nuttige roerende en onroerende goederen huren of verwerven en personeel nodig voor het vervullen van haar opdrachten tewerkstellen.
 5. Op bijkomstige wijze handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan uitsluitend wordt besteed aan het doel waarvoor zij werd opgericht.21 aandachtspunten bij het begin van de 21ste eeuw
Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel - Privacyverklaring