Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse OuderenraadPensioenen

Beleidsnieuws

Belgische pensioenleeftijd bij laagste van de OESO-landen
Belgische pensioenleeftijd bij laagste van de OESO-landenDe zevende editie van het rapport ĎPensioen in een oogopslag 2017í van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) vergelijkt het pensioenbeleid van de OESO-landen. Hieruit blijkt dat de Belg in vergelijking met de andere landen nog relatief jong met pensioen gaat.

Mypension.be vernieuwd
Mypension.be vernieuwdMypension.be werd gelanceerd in januari 2016. Bij de start kon je enkel je pensioendatum opzoeken. Sinds oktober 2016 kan je ook zien hoeveel pensioen je al hebt opgebouwd via aanvullende pensioenplannen, de zogenoemde tweede pijler. Vanaf nu vind je er ook een raming van je toekomstig wettelijk pensioen, de eerste pensioenpijler dus.

OKRA: sommige gepensioneerden zien hun netto inkomen dalen ondanks pensioenverhoging
OKRA: sommige gepensioneerden zien hun netto inkomen dalen ondanks pensioenverhogingDoor de indexering en de welvaartsaanpassing zijn bepaalde pensioenen bruto gestegen. OKRA wijst er echter op dat deze verhoging bij een grote groep gepensioneerden volledig Ďwegbelastí wordt, en dat sommigen van hen zelfs minder pensioen overhouden dan voorheen. Vooral ouderen met een laag pensioen worden hierdoor getroffen. Ook de taxshift zorgt niet voor beterschap, integendeel.

Gelijkschakeling minimumpensioenen zelfstandigen en loontrekkenden
Gelijkschakeling minimumpensioenen zelfstandigen en loontrekkenden Sinds 1 augustus 2016 zijn de minimumpensioenen voor zelfstandigen en loontrekkenden gelijkgeschakeld. Het minimum gezinspensioen is nu 1 460,45 euro. Voor een alleenstaande 1 168,73 euro. Tenslotte bedraagt het overlevingspensioen 1 150,35 euro. Deze bedragen zijn nu dus zowel geldig voor zelfstandigen als voor loontrekkenden.

Federale regering creŽert meer mogelijkheden voor zelfstandigen om aanvullend pensioen op te bouwen
De federale regering heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat zelfstandigen zonder vennootschap een extra mogelijkheid biedt om fiscaal voordelig een aanvullend pensioen op te bouwen. Zelfstandigen kunnen momenteel gebruik maken van het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), maar zelfstandige bedrijfsleiders kunnen daarnaast ook een aanvullend pensioen opbouwen via hun vennootschap. Zelfstandigen die een beroepsactiviteit uitoefenen als fysieke persoon, zoals bakkers, kunnen dit niet. Vanaf 2017 komt daar dankzij de invoering van de Pensioentoezegging voor Zelfstandigen (POZ) verandering in.

Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) binnenkort pas na 10 jaar verblijf in BelgiŽ
De IGO is een minimuminkomen voor 65-plussers met een laag pensioen. Om recht te hebben op de IGO, moeten ouderen in de toekomst eerst effectief 10 jaar in BelgiŽ hebben gewoond, waarvan 5 jaar ononderbroken. Dat staat in een voorontwerp van wet dat de federale regering heeft goedgekeurd. De maatregel zou ingaan vanaf 1 september 2017.

Ombudsdienst Pensioenen focust op armoedebestrijding bij gepensioneerden
Ombudsdienst Pensioenen focust op armoedebestrijding bij gepensioneerdenIn het kader van zijn jaarverslag 2015 heeft de Ombudsdienst Pensioenen verschillende aanbevelingen op vlak van armoedebestrijding overgemaakt aan minister van Pensioenen Bacquelaine. Ze vragen onder meer om het recht op de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) op meerdere tijdstippen automatisch te onderzoeken en een grootschalige mediacampagne te organiseren over de IGO. Want het is niet omdat een IGO geweigerd werd op 65, dat de gepensioneerde er later geen aanspraak meer op kan maken. Veel gepensioneerden weten niet dat ze een nieuwe aanvraag kunnen indienen.

Vanaf april ťťn pensioendienst voor werknemers en ambtenaren
Op 1 april 2016 ziet de Federale Pensioendienst het levenslicht. Die zal de pensioenen van werknemers en ambtenaren beheren. De federale regering heeft daartoe het licht op groen gezet. Tot op heden zijn er met de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) twee afzonderlijke instellingen voor bevoegd. Voor mensen die zowel voor de overheid als voor een privťbedrijf hebben gewerkt, wordt het leven door de fusie een pak gemakkelijker. Voor zelfstandigen verandert vooralsnog niets: ze moeten zich blijven richten tot het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

Europese aanbevelingen voor BelgiŽ: werkgelegenheidskansen voor ouderen en aanpassing pensioenleeftijd
De stimulansen om de werkgelegenheidskansen van oudere werknemers te ondersteunen blijven bescheiden. Dat stelt de Europese Commissie in haar jaarlijkse aanbevelingen voor BelgiŽ. Daarom is er nood aan werkgelegenheidsbevorderende maatregelen die actief ouder worden in de hand werken. Verder pleit de Commissie onder meer voor het koppelen van de pensioenleeftijd aan de levensverwachting, het hervormen van de belastingen en het herstellen van het concurrentievermogen door loonstijgingen meer af te stemmen op de productiviteit.

Kamercommissie Sociale Zaken keurt verhoging pensioenleeftijd goed
Eind juni 2015 heeft de Kamercommissie Sociale Zaken van het federaal parlement het optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd goedgekeurd. Concreet trekt de hervorming de wettelijke pensioenleeftijd op tot 66 jaar in 2025 en tot 67 jaar in 2030. Daarnaast verhoogt ze de leeftijd voor vervroegd pensioen naar 62,5 jaar in 2017 en naar 63 jaar in 2018. De loopbaanvoorwaarde voor vervroegd pensioen wordt opgetrokken tot 41 jaar in 2017 en tot 42 jaar in 2019. Tot slot wordt de leeftijd waarop de langstlevende echtgenoot beroep kan doen op een overlevingspensioen opgetrokken. Die leeftijd wordt van 50 jaar in 2025 naar 55 jaar in 2030 gebracht. Op jongere leeftijd krijgt men een tijdelijke overgangsuitkering.

mypension.be is er vanaf nu voor zowel werknemers, zelfstandigen als ambtenaren
mypension.be bestaat al sinds 2010, maar tot nu toe konden enkel gepensioneerde en actieve werknemers en gepensioneerde zelfstandigen er terecht om hun online pensioendossier te raadplegen. Vanaf nu kunnen ook de actieve zelfstandigen en actieve en gepensioneerde ambtenaren op mypension.be terecht om hun pensioen aan te vragen en hun post elektronisch te lezen. Daarnaast kunnen werknemers en zelfstandigen er hun uitbetaalde pensioenbedragen en pensioenloopbaan raadplegen.

Commissie Pensioenhervorming geeft aanvullend advies over deeltijds pensioen en zware beroepen
Commissie Pensioenhervorming geeft aanvullend advies over deeltijds pensioen en zware beroepenOp vraag van minister van Pensioenen Bacquelaine heeft de expertencommissie rond de pensioenen een nieuw advies uitgebracht. Daarin schetst ze enerzijds op welke manier een aangepaste pensioenregeling mogelijk is voor 'zware beroepen', en anderzijds onder welke voorwaarden een deeltijds pensioen ingevoerd kan worden. Daarbij zouden mensen (parttime) kunnen blijven werken en tegelijk al een deel van hun pensioen vervroegd kunnen opnemen.

Tweede pensioenpijler contractuele medewerkers lokale besturen: stand van zaken
Sinds 2010 kunnen alle lokale besturen aansluiten bij de groepsverzekering tweede pijler voor contractuele personeelsleden uitgewerkt door de VVSG en de werknemersorganisaties met de ondersteuning van de RSZPPO. In dit pensioenstelsel wordt een aanvullend pensioen opgebouwd voor contractuele personeelsleden, dat als doel heeft het wettelijk pensioen aan te vullen. VVSG geeft een stand van zaken.

Expertencommissie pleit voor grondige hervormingen pensioenen
Als we de pensioenen willen kunnen blijven betalen, dan moet de nieuwe federale regering onmiddellijk werk maken van een grootscheepse hervorming. Dat zegt een expertencommissie onder leiding van voormalig minister Frank Vandenbroucke.

Laatste maanden van de loopbaan worden opgenomen in de pensioenberekening
Tot nu toe tellen voor werknemers de gewerkte maanden in het jaar waarop ze met pensioen gaan niet mee in de pensioenberekening. Op 19 december 2013 heeft de federale regering beslist dat deze in de toekomst wel opgenomen zullen worden in de berekening van het pensioenbedrag.

Overlevingspensioen wordt hervormd tot overgangsuitkering
De federale regering heeft op 19 december 2013 de hervorming van het overlevingspensioen goedgekeurd. Door de hervorming zullen in de toekomst weduwen en weduwnaars jonger dan 45 jaar recht hebben op een overgangsuitkering in plaats van een overlevingspensioen. Voor mensen die vandaag al een overlevingspensioen ontvangen wijzigt er niets; zij behouden hun overlevingspensioen.

Werken na 45 loopbaanjaren telt mee voor het pensioen
Op 19 december 2013 heeft de federale regering beslist om het beginsel van eenheid van loopbaan te versoepelen. Dit bepaalde dat een volledige loopbaan en een volledig wettelijk pensioen bestaan uit maximum 45 loopbaanjaren. Door het beginsel van eenheid van loopbaan voortaan te baseren op dagen in plaats van jaren kunnen gewerkte periodes na het 45e loopbaanjaar ook meetellen voor het pensioen, tot het nieuwe maximum van 14 040 loopbaandagen.

Nieuw pakket pensioenhervormingen goedgekeurd
Op 19 december 2014 heeft de federale regering een nieuw pakket pensioenhervormingen goedgekeurd. Het overlevingspensioen zal hervormd worden tot een activerende overgangsuitkering. Daarnaast zullen voortaan alle gewerkte maanden en dagen meetellen voor de pensioenopbouw, ook deze in het jaar van pensionering of die het vroegere maximum van 45 loopbaanjaren overstijgen.

Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) is hervormd
De hervorming van de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) is verschenen in het Belgisch Staatsblad. De bestaansmiddelen van andere mensen dan die met wie de aanvrager gehuwd of wettelijk samenwonend is, worden niet meer onderzocht bij de toekenning van deze bijstandsuitkering. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan mensen in een woonzorgcentrum. Door aanpassingen aan de wet zal de IGO niet meer kunnen wegvallen of verminderen wanneer mensen naar een woonzorgcentrum verhuizen, wat tot recent soms wel het geval was.

Invaliditeitspensioen voor mijnwerkers verhoogd met 1,25 procent
De ministerraad heeft op 20 september 2013 beslist de invaliditeitspensioenen van mijnwerkers vanaf 1 september 2013 met 1,25 procent te verhogen. De maatregel kadert binnen de recente aanpassing van de minimumpensioenen aan de welvaart.

IGO sedert september verhoogd met 2 procent
Sinds 1 september 2013 is de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) verhoogd met 2 procent. Het Koninklijk Besluit daarvoor is in het Belgisch Staatsblad verschenen. Voor alleenstaanden komt de IGO daarmee op 1 011,70 euro te liggen, voor samenwonenden op 674,46 euro.

IGO en andere uitkeringen worden verhoogd
De ministerraad heeft op 19 juli 2013 het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het basisbedrag van de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) vanaf 1 september 2013 verhoogt met 2 procent. Daarnaast stijgen ook het leefloon, de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming voor gehandicapten met 2 procent. De vrijstellingen van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) stijgen met 1,8 procent.

Hogere belasting op aanvullend pensioen
Om iedereen aan te moedigen langer aan de slag te blijven, worden de aanvullende pensioenen sinds 1 juli 2013 zwaarder belast voor wie (te) vroeg stopt met werken. Enkel wie zijn kapitaal ten vroegste op zijn 62ste opneemt, wordt nog belast aan het huidige tarief van 16,5 procent. Op 61 jaar betaal je voortaan 18 procent, op 60 jaar 20 procent. Voor wie professioneel actief blijft tot zijn 65ste, zakt het tarief daarentegen tot 10 procent.

Gepensioneerden mogen meer bijverdienen
Een beroep uitoefenen terwijl je een pensioen geniet, wordt voortaan sterker aangemoedigd. Zo worden de sancties voor het overschrijden van de toegestane beroepsinkomsten verzacht en mogen 65-plussers met 42 loopbaanjaren voortaan zelfs onbeperkt bijverdienen. De Koninklijke Besluiten daarvoor werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, zowel voor werknemers als zelfstandigen.

Nieuwe stap in geautomatiseerde toekenning van overlevingspensioenen
In het Staatsblad is de wet verschenen die de toekenningsprocedure voor het overlevingspensioen wijzigt. Concreet zou de nieuwe wet het mogelijk maken dat in 90 tot 95 procent van de gevallen het rustpensioen van de overleden persoon automatisch en zonder enige menselijke interventie door de pensioendiensten omgezet kan worden in het overlevingspensioen voor diens echtgenoot.

Vlaamse gemeenteambtenaren kunnen weldra ook na hun 65ste blijven werken
Ambtenaren op lokaal en provinciaal niveau in Vlaanderen worden binnenkort niet meer verplicht hun pensioen aan te vatten wanneer ze 65 worden. De Vlaamse regering heeft daartoe op 15 april 2013 een voorontwerp van decreet en de nodige wijzigingsbesluiten goedgekeurd. Voor federale ambtenaren werd de verplichte pensionering op 65 vorig jaar al afgeschaft, en ook op Vlaams niveau kan men nu al langer blijven werken.

Het werknemerspensioen verhoogt
De ministerraad heeft op 19 april 2013 het Koninklijk Besluit goedgekeurd waardoor de pensioenen voor werknemers aangepast worden aan de welvaart.

Aanpassing pensioenen en sociale uitkeringen zelfstandigen aan de welvaart
De ministerraad heeft op 19 april 2013 een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd waardoor het minimumpensioen voor zelfstandigen verhoogd wordt met 1,25 procent en de eerste inkomensgrens bij de berekening van het pensioen met 2 procent. Ook andere sociale uitkeringen voor zelfstandigen worden doorheen 2013 en 2014 verhoogd.

Werkloosheid met bedrijfstoeslag aangepast voor vliegend personeel in de luchtvaart
Een ontwerp van Koninklijk Besluit dat nachtarbeid door het vliegend personeel in de luchtvaartsector definieert als zwaar werk, is goedgekeurd door de ministerraad op 19 april 2013. Hierdoor kunnen de werknemers aanspraak maken op twee stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen). Door de wijziging kan het personeel aanspraak maken op de volgende stelsels:
- het stelsel vanaf 56 jaar met een anciŽnniteit van 33 jaar waarvan 20 jaar nachtwerk
- het stelsel vanaf 58 jaar met een anciŽnniteit vanaf 35 jaar waarvan 5 jaar nachtwerk in de laatste 10 jaar of 7 jaar nachtarbeid in de laatste 15 jaar

Diverse wijzigingen op vlak van pensioenen
De ministerraad heeft op 19 april 2013 een voorontwerp van wet goedgekeurd waarmee een aantal wijzigingen gebeuren op vlak van pensioenen. Het gaat voornamelijk om aanpassingen in de overgangsmaatregelen die ingevoerd werden bij de recente pensioenhervormingen.

Verandering gelijkgestelde perioden voor de pensioenberekening
In het Staatsblad is het Koninklijk Besluit verschenen waarmee voortaan bepaalde gelijkgestelde perioden lager gevaloriseerd worden, met als doel niet werken minder lonend te maken binnen de pensioenberekening. Zo zullen werkloosheid van de derde periode en brugpensioen vůůr 60 jaar gevaloriseerd worden aan het minimumrecht per loopbaanjaar. Bepaalde vormen van vrijwillige werkonderbreking (de landingsbanen) zullen nog maar maximaal een jaar gevaloriseerd worden.

Verstrenging gelijkgestelde perioden voor pensioenen van loontrekkenden - tweede lezing
De ministerraad keurde op 22 februari 2013 een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers aanpast om nieuwe berekenings- en gelijkstellingsregels in te voeren. Het ontwerp bevat een aantal nieuwe gelijkstellings- en berekeningsregels voor vier gelijkgestelde periodes: de derde vergoedingsperiode van de werkloosheid, de werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen), het pseudobrugpensioen (canada dry) en de landingsbanen. Voor deze gelijkgestelde perioden wordt het rustpensioen berekend op basis van het minimumjaarrecht, met uitzondering van perioden van inactiviteit na 59 of 60 jaar. Die perioden van inactiviteit na 59 of 60 jaar worden nog altijd gelijkgesteld aan het normale fictieve loon. Daarnaast blijven sommige vormen van werkloosheid met bedrijfstoeslag en van landingsbanen voor de volledige periode gelijkgesteld aan het normale fictieve loon, dus ook voor de periode voor 59 of 60 jaar.

Pensioendiensten verdubbelen inspanningen om armoederisico bij gepensioneerden terug te dringen
Minister van Pensioenen Alexander De Croo en Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Maggie De Block gaan de pensioendiensten vragen hun inspanningen te verdubbelen zodat mensen die recht hebben op een Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) dat supplement ook effectief krijgen. De Croo en De Block willen zo het armoederisico bij ouderen verminderen. Ze deden die toezegging tijdens een ontmoeting met welzijnsorganisatie Welzijnszorg op 25 januari 2013.

Minister van Pensioenen
Op maandag 22 oktober legde Alexander De Croo bij de koning de eed af als nieuwe minister van Pensioenen. Hij volgt in die functie Vincent Van Quickenborne op.

Federaal plan armoedebestrijding
Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Maggie De Block heeft op de ministerraad van 14 september het Federaal Plan Armoedebestrijding voorgesteld. Het plan is geactualiseerd in functie van de strategische en operationele doelstellingen die overeengekomen zijn in het regeerakkoord.

Rustpensioen voor de personeelsleden van het onderwijs
Na advies van de Raad van State wijzigde de Vlaamse Regering op 21 september 2012 definitief de regeling van de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen voor de personeelsleden van het onderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding en de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap.

Raadgevend Comitť voor de Pensioensector vraagt om meer inspraak en een verhoging van de oudste en laagste pensioenen
In drie adviezen klaagt het Raadgevend Comitť voor de Pensioensector aan dat ouderen wel solidariteitsbijdragen betalen, maar geen inspraak krijgen in de verdeling van deze enveloppe voor de verbetering van de laagste pensioenen.

Beleidsdocumenten

Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel