Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur Links English Contact
logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad
MENULevens lopen anders
Beleid - Ouderenadviesraden

Ouderenadviesraden

Beleidsnieuws

Adviesraden van ouderen zijn actief op elk beleidsniveau. Lokale ouderenadviesraden worden via het ouderenbeleidsparticipatiedecreet gestimuleerd, maar de gemeenten worden niet verplicht tot oprichting. Desondanks hadden in 2012 zo’n 90 % van de gemeenten een lokale ouderenadviesraad in werking. Het provinciedecreet voorziet inspraak van de burgers, maar heeft geen regels tot oprichting van provinciale ouderenraden. In elke Vlaamse provincie werkt een provinciale ouderenraad met een onderliggende regionale structuur. Met het decreet van 2004 heeft Vlaanderen zich gebonden tot het voorzien van een inclusief ouderenbeleid en een Vlaamse Ouderenraad. In 2012 werd de federale adviesraad van ouderen aangesteld. Het in 1994 opgerichte Raadgevend Comité voor de Pensioensector werd stopgezet aangezien ‘pensioenen’ het thema is van een commissie binnen de federale adviesraad voor ouderen. Wallonië heeft een commissie voor ouderen. In de Duitstalige Gemeenschap bestaat reeds lange tijd een Seniorenrät. Op Europees niveau zijn de ouderorganisaties verenigd in AGE Platform Europe en laten samen de stem van de ouderen horen.

Maak een lokale seniorengids in een wip
Maak een lokale seniorengids in een wipOm ouderen wegwijs te maken, stellen heel wat gemeenten een seniorengids samen. Indien je gemeente er nog geen heeft, dan heeft de provincie Vlaams-Brabant goed nieuws: de werkgroep communicatie van de Provinciale Ouderenadviesraad heeft alle knowhow verzameld en een prototype gemaakt. Daarin staan alle rubrieken en stukken tekst die voor alle gemeenten gelden. Enkel de specifiek gemeentelijke info moet nog ingevoegd worden. Ook als je gemeente al een seniorengids heeft, kan het prototype van pas komen bij een actualisatie.

AGE publiceert online lobbyhandboek rond mensenrechten ouderen
AGE publiceert online lobbyhandboek rond mensenrechten ouderenInternationaal staan de rechten van ouderen steeds meer in de belangstelling. Inzet van de discussie: hoe zorgen we ervoor dat de mensenrechten van ouderen wereldwijd meer gerespecteerd en afgedwongen worden? Een Verdrag voor de Rechten van de Oudere is daarbij een van de denkpistes, met voor- en tegenstanders. Om de betrokkenheid van ouderen en hun organisaties in dit debat te vergroten, publiceerde AGE Platform Europe een online handboek dat iedereen wegwijs maakt in het bestaande mensenrechtenkader, de inhoud van de discussies, de instellingen, de aanspreekpunten, …

Jaarverslag 2014 Federale Adviesraad voor Ouderen (FAVO)
Jaarverslag 2014 Federale Adviesraad voor Ouderen (FAVO)Het jaarverslag van de FAVO geeft een overzicht van de werkzaamheden van de verschillende organen van de adviesraad in 2014. In zijn tweede werkingsjaar bracht de FAVO in totaal 9 adviezen uit ten aanzien van de federale regering, die onder meer handelden over de toekomst van de pensioenen, de hervorming van het overlevingspensioen, de noden in de geriatrie, armoedebestrijding, gezondheidszorg, de zorg voor chronisch zieken en gelijke kansen voor ouderen.

Beleidsdocumenten

- KB van 23 juli 2013: Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2012 houdende benoeming van de leden van de Federale Adviesraad voor Ouderen (.pdf)
- KB 13 november 2012: Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Federale Adviesraad voor Ouderen (.pdf)
- KB van 4 juni 2012: Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en van de werking van de Federale Adviesraad voor Ouderen (.pdf)
- Wet van 8 maart 2007 (aangepast aan wijzigingen 2009): Wet tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen (.pdf)
E-nieuwsbrief
Publicaties
Vlaamse Ouderenraad - Koloniënstraat 18-24 bus 7 - 1000 Brussel