Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse OuderenraadOuderenadviesraden

Beleidsnieuws

Adviesraden van ouderen zijn actief op elk beleidsniveau. Lokale ouderenadviesraden worden via het ouderenbeleidsparticipatiedecreet gestimuleerd, maar de gemeenten worden niet verplicht tot oprichting. Desondanks hadden in 2012 zo’n 90 % van de gemeenten een lokale ouderenadviesraad in werking. Het provinciedecreet voorziet inspraak van de burgers, maar heeft geen regels tot oprichting van provinciale ouderenraden. In elke Vlaamse provincie werkt een provinciale ouderenraad met een onderliggende regionale structuur. Met het decreet van 2004 heeft Vlaanderen zich gebonden tot het voorzien van een inclusief ouderenbeleid en een Vlaamse Ouderenraad. In 2012 werd de federale adviesraad van ouderen aangesteld. Het in 1994 opgerichte Raadgevend Comité voor de Pensioensector werd stopgezet aangezien ‘pensioenen’ het thema is van een commissie binnen de federale adviesraad voor ouderen. Wallonië heeft een commissie voor ouderen. In de Duitstalige Gemeenschap bestaat reeds lange tijd een Seniorenrät. Op Europees niveau zijn de ouderorganisaties verenigd in AGE Platform Europe en laten samen de stem van de ouderen horen.

Maak een lokale seniorengids in een wip
Maak een lokale seniorengids in een wipOm ouderen wegwijs te maken, stellen heel wat gemeenten een seniorengids samen. Indien je gemeente er nog geen heeft, dan heeft de provincie Vlaams-Brabant goed nieuws: de werkgroep communicatie van de Provinciale Ouderenadviesraad heeft alle knowhow verzameld en een prototype gemaakt. Daarin staan alle rubrieken en stukken tekst die voor alle gemeenten gelden. Enkel de specifiek gemeentelijke info moet nog ingevoegd worden. Ook als je gemeente al een seniorengids heeft, kan het prototype van pas komen bij een actualisatie.

AGE publiceert online lobbyhandboek rond mensenrechten ouderen
AGE publiceert online lobbyhandboek rond mensenrechten ouderenInternationaal staan de rechten van ouderen steeds meer in de belangstelling. Inzet van de discussie: hoe zorgen we ervoor dat de mensenrechten van ouderen wereldwijd meer gerespecteerd en afgedwongen worden? Een Verdrag voor de Rechten van de Oudere is daarbij een van de denkpistes, met voor- en tegenstanders. Om de betrokkenheid van ouderen en hun organisaties in dit debat te vergroten, publiceerde AGE Platform Europe een online handboek dat iedereen wegwijs maakt in het bestaande mensenrechtenkader, de inhoud van de discussies, de instellingen, de aanspreekpunten, …

Europarlementsleden lanceren Intergroup on Active ageing, Intergenerational solidarity and Family policies
Europarlementsleden lanceren Intergroup on Active ageing, Intergenerational solidarity and Family policiesIn navolging van de vroegere Intergroup on ageing and intergenerational solidarity, is in het Europees Parlement een nieuwe intergroup opgericht die rond ouderen zal werken. In de intergroups komen geïnteresseerde europarlementsleden over partijgrenzen heen samen rond alle dossiers binnen een bepaald thema. Samen met AGE Platform Europe voerde de Vlaamse Ouderenraad actief campagne voor de oprichting van deze intergroup. Vanuit België neemt Ivo Belet deel aan de intergroup.

Beleidsdocumenten

- KB van 23 juli 2013: Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2012 houdende benoeming van de leden van de Federale Adviesraad voor Ouderen (.pdf)
- KB 13 november 2012: Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Federale Adviesraad voor Ouderen (.pdf)
- KB van 4 juni 2012: Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en van de werking van de Federale Adviesraad voor Ouderen (.pdf)
- Wet van 8 maart 2007 (aangepast aan wijzigingen 2009): Wet tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen (.pdf)
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel