Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse OuderenraadMobiliteit

Beleidsnieuws

Conceptnota: stand van zaken basisbereikbaarheid
Basisbereikbaarheid staat voor het kunnen bereiken van belangrijke maatschappelijke functies op basis van een vraaggericht systeem en met een optimale inzet van middelen. De Vlaamse Regering werkte in 2015 al een nota uit over het concept. De vervoerregio's rond Mechelen, Aalst en de Westhoek kwamen in aanmerking voor de proefprojecten. Recent werd ook de vervoerregio Antwerpen mee opgenomen als proefproject. De Vlaamse Regering neemt nu kennis van de stand van zaken rond basisbereikbaarheid met een tussentijdse evaluatie van de proefprojecten en voorlopige conclusies.

Vlaamse overheid informeert over basisbereikbaarheid
Vlaamse overheid informeert over basisbereikbaarheidDe Vlaamse regering streeft naar een meer vraaggestuurd openbaar vervoeraanbod. In functie hiervan zal het decreet basismobiliteit worden herzien en evolueren naar basisbereikbaarheid. Basisbereikbaarheid brengt vier vervoerlagen samen: treinnet, kernnet, aanvullend net en vervoer op maat. Steden en gemeenten beslissen in de toekomst mee over hoe basisbereikbaarheid er in hun vervoerregio zal uitzien.

Minister Weyts stelt Vlaams Fietsbeleidsplan voor
Minister van Mobiliteit Ben Weyts stelde eind april in de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement een Vlaams Fietsbeleidsplan voor. Het plan vormt de basis voor het toekomstige fietsbeleid in Vlaanderen en is opgebouwd rond 3 grote themaís: fietsbeleid, fietsinfrastructuur en fietscultuur. Binnen elk van deze drie krachtlijnen formuleert het beleidsplan een aantal gedetailleerde actiepunten.

Antwoord van minister Weyts op advies gratis openbaar vervoer voor ouderen met een handicap
Op 28 januari 2015 stuurde de Vlaamse Ouderenraad een eerste brief met betrekking tot het gratis openbaar vervoer voor ouderen met een handicap naar minister Weyts, minister Vandeurzen, De Lijn en de FOD Sociale Zekerheid Directie-Generaal personen met een handicap. Heel wat 65-plussers met een beperking komen niet in aanmerking voor een gratis abonnement van De Lijn. De gehanteerde leeftijdsgrens van 65 jaar zorgt er nog steeds voor dat ouderen met een beperking zich na hun 65ste niet meer kunnen inschrijven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Bij de FOD Sociale Zekerheid kunnen ze enkel terecht voor onder andere de Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden.

Vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit
Op 15 januari 2014 werd het ministerieel besluit goedgekeurd tot vaststelling van de lijst van vervoerders die voor de komende vijf jaar belast worden met de openbare dienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit. De officiŽle lijst geeft een overzicht van de vervoerders die deze openbaredienstverplichting op zich zullen nemen en daarvoor van de overheid een compensatie zullen ontvangen.

Beleidsdocumenten

Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel