Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Adviezen van anderen

De Mobiliteitsraad vraagt aandacht voor gebruikers bij uitwerking en invoering basisbereikbaarheid
Met een advies brengt de Mobiliteitsraad (MORA) maatschappelijke vragen die leven rond basisbereikbaarheid onder de aandacht van de minister van mobiliteit, Ben Weyts. Op die manier willen ze dat basisbereikbaarheid een breed gedragen maatschappelijk project wordt. Momenteel lopen er proefprojecten.
 
Advies Vlaamse Woonraad over moeilijke eigendomssituaties
De Vlaamse Woonraad bracht advies uit over de problematiek van het bezit van een eigen woning. Eigenwoningbezit, het verwerven, behouden of onderhouden van de woning is voor een aantal bevolkingsgroepen problematisch. Hierbij focust de Vlaamse Woonraad op drie groepen, namelijk noodkopers, noodeigenaars en oudere eigenaars. De Vlaamse Ouderenraad gaf mee input over de problematiek voor de oudere eigenaars-bewoners.
 
SAR WGG geeft advies over de Vlaamse sociale bescherming
De Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin (SAR WGG) pleit ervoor om de regelgeving rond de Vlaamse sociale bescherming (VSB) behoedzaam te ontwikkelen. Het is cruciaal dat deze leidt tot een betere zorg en ondersteuning voor elke Vlaming. Daarom geeft de SAR WGG in zijn advies enkele belangrijke opmerkingen en suggesties.
 
FAVO sluit mandaatperiode af met 6 nieuwe adviezen
De Federale Adviesraad voor Ouderen (FAVO) beëindigt haar eerste werkperiode van 4 jaar met de publicatie van 6 nieuwe adviezen. Deze handelen over de geestelijke gezondheidszorg, de impact van de besparingen in de gezondheidszorg op ouderen, de welvaartsaanpassing van de pensioenen en de IGO en de gelijkstelling van het eindeloopbaan-tijdskrediet, werkloosheid en het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) voor de pensioenberekening. Verder blijft het wachten op nieuws over de nieuwe samenstelling van de FAVO.
 
Oost-Vlaamse provinciale ouderenadviesraad en jeugdraad pleiten samen voor het openstellen van schoolinfrastructuur
Heel wat verenigingen zijn regelmatig op zoek naar goede locaties voor activiteiten of evenementen. Schoolgebouwen die na de schooluren leeg staan, bieden hiervoor een oplossing. Alleen zijn de mogelijkheden daartoe beperkt en/of weinig bekend bij verenigingen. In Oost-Vlaanderen pleitte de jeugdraad al langer voor meer flexibiliteit voor het openstellen van schoolgebouwen, en in een recent advies zet de provinciale ouderenadviesraad hier mee zijn schouders onder.
 
Adviezen FAVO over Algemene Beleidsnota Mobiliteit en rijbewijs met punten
De Federale Adviesraad Voor Ouderen (FAVO) heeft twee nieuwe adviezen uitgebracht. Het eerste heeft betrekking op de Algemene Beleidsnota Mobiliteit, waarin onder andere de beleidsuitdagingen rond elektrisch fietsen en het treinverkeer worden aangekaart. In het tweede advies spreekt de FAVO zijn steun uit voor de invoering van een rijbewijs met punten.
 
FAVO publiceert advies over beleidsnota pensioenen
De Federale Adviesraad voor Ouderen (FAVO) heeft een advies uitgebracht over de beleidsnota pensioenen. Daarin maakt de FAVO zowel de balans op van het reeds gevoerde pensioenbeleid, als van de aangekondigde hervormingen.
 
SAR WGG adviseert over het toekomstige zorg- en ondersteuningsbeleid voor ouderen
De Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin (SAR WGG) gaf advies op de conceptnota Vlaams welzijns- en zorgbeleid voor ouderen. De raad is tevreden dat een omvattende visie ontwikkeld is over het toekomstige zorg- en ondersteuningsbeleid voor ouderen. De SAR WGG is echter bezorgd dat de voorgestelde toekomstvisie niet aan al de principes van maatschappelijk verantwoorde zorg zal voldoen. Daarom verwacht de raad een sterker engagement zodat het nieuwe beleid meer kwaliteit, toegankelijkheid, sociale rechtvaardigheid, relevantie en performantie realiseert in de zorg en ondersteuning voor de ouder wordende Vlaming.
 
SAR WGG adviseert over de Visie 2050: een leidraad voor het langetermijnbeleid in Vlaanderen
Het is volgens de Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin goed dat de Vlaamse regering nadenkt over een leidraad voor het langetermijnbeleid in Vlaanderen. Toch voldoet de uitgewerkte Visie 2050 niet aan de verwachtingen. Realistische beleidsdoelstellingen zijn volgens de raad beter gebaat bij een tijdshorizon van 10 tot 20 jaar.
 
SAR WGG adviseert over het Mozaïekdecreet
De Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin heeft bekommernissen bij enkele bepalingen in het voorontwerp van het Mozaïekdecreet. De raad boog zich over de oprichting van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg, het preventief gezondheidsbeleid, de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg, de ouderenzorg, de integrale jeugdhulp en de voorschoolse kinderopvang.
 
Federale Adviesraad voor Ouderen publiceert 4 nieuwe adviezen
De Federale Adviesraad voor Ouderen (FAVO) heeft 4 nieuwe beleidsadviezen gepubliceerd. Deze gaan in op het derde federaal plan Armoedebestrijding, de commercialisering van de gezondheidszorg, de erkenning van de mantelzorger en zware arbeidsomstandigheden (in verband met arbeidsmarkt- en pensioenbeleid).
 
Federale Adviesraad voor Ouderen schetst toekomstvisie over de pensioenen
De Federale Adviesraad voor Ouderen (FAVO), het vroegere Raadgevend Comité voor de Pensioensector, heeft in een nieuw advies zijn visie op de toekomst van de wettelijke pensioenen gepubliceerd. De FAVO pleit onder meer voor het optrekken van de berekeningspercentages, een structurele en automatische welvaartskoppeling en een eenvormige regeling voor de studieperiodes binnen de pensioenberekening.
 
Advies FAVO over beleidsnota armoedebestrijding 2014
De Federale Adviesraad voor Ouderen heeft op het einde van de legislatuur een advies uitgebracht over de beleidsnota inzake de maatschappelijke integratie en armoedebestrijding. Het advies pleit voor meer aandacht voor de armoede bij ouderen, en suggereert onder meer maatregelen op vlak van de pensioenen, gezondheidszorg en automatische rechtentoekenning.
 
FAVO adviseert over beleidsnota gezondheidszorg 2014
De Federale Adviesraad voor Ouderen heeft op het einde van de legislatuur nog een advies uitgebracht over de beleidsnota inzake de toegang tot de gezondheidszorg. Het advies kaart verschillende aandachtspunten aan, van de betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg tot de ondersteuning voor mantelzorgers, waar de volgende regering direct mee aan de slag zal kunnen gaan.
 
Federale Adviesraad voor Ouderen geeft aftrap met vijf adviezen
De Federale Adviesraad voor Ouderen heeft vijf adviezen uitgebracht. Daarin wordt de federale regering advies gegeven over het statuut van de mantelzorger, de pensioenen en het tweede Federaal Plan voor Armoedebestrijding. Vier van de vijf adviezen werden uitgebracht op eigen initiatief.
 
Advies over de toepassing van het Generatiepact en de welvaart
In dit advies klaagt het Raadgevend Comité voor de Pensioensector aan dat ouderen wel solidariteitsbijdragen betalen, maar geen inspraak krijgen in de verdeling van deze enveloppe voor de verbetering van de laagste pensioenen. Daarnaast pleit het voor de automatische koppeling van pensioenen aan de evolutie van de lonen en voor het verder verhogen van de oudste pensioenen, die vaak tot de laagste behoren.
 
Advies inzake de koppeling aan de welvaart van de Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
Het Raadgevend Comité voor de Pensioensector vraagt in een advies om een hogere inkomensgarantie voor ouderen (IGO).
 
Advies betreffende het verbeteren van de hulp aan bejaarden (THAB)
Volgens het Raadgevend Comité voor de Pensioensector dient de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) dringend versterkt te worden. De oudere dient tijdens de aanvraagprocedure ondersteund te worden, de uitgekeerde bedragen dienen verhoogd te worden en de toekenningsvoorwaarden moeten gelijkgeschakeld worden met die van de integratietegemoetkoming voor personen jonger dan 65 jaar.
 
Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel - Privacyverklaring