Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Adviezen van de Vlaamse Ouderenraad

Advies 2018-1 over de toekomst van woonzorgcentra
De Vlaamse Ouderenraad geeft op vraag van minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen advies op de conceptnota 'Residentiële ouderenzorg, een échte thuis voor kwetsbare personen. Een stevige uitdaging voor de samenleving én zorgaanbieders.' In zijn advies formuleert de Vlaamse Ouderenraad naast algemene bedenkingen en prioriteiten ook een aantal specifieke bezorgdheden en aanbevelingen.
 
Advies 2017/4 over Energiearmoede bij ouderen
In dit advies vraagt de Vlaamse Ouderenraad aandacht voor de oorzaken die ervoor zorgen dat de energiefactuur voor veel ouderen in Vlaanderen te hoog is. Op basis van de bestaande oorzaken, signalen en ervaringen van ouderen en knelpunten binnen het huidige beleid schuift de Vlaamse Ouderenraad drie beleidsprioriteiten naar voor, met daaraan telkens specifieke actiepunten gekoppeld.
 
Advies 2017/3 over de Vlaamse sociale bescherming
De Vlaamse regering zet in op de uitbouw van een eigen Vlaamse sociale bescherming (VSB), gericht op de ondersteuning van mensen met zorgnoden. Op vraag van Vlaams minister Jo Vandeurzen brengt de Vlaamse Ouderenraad nu advies uit over de VSB. In zijn advies gaat de Vlaamse Ouderenraad onder meer in op de persoonsvolgende financiering in de ouderenzorg en op de structuur en financiering van de VSB.
 
Advies 2017-2 over de diensten voor gezinszorg
De Vlaamse overheid werkte een nieuw werkingskader voor de diensten voor gezinszorg uit. De Vlaamse Ouderenraad formuleerde hierover een advies, op vraag van minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen. In zijn advies formuleert de Vlaamse Ouderenraad vanuit het oogpunt van de gebruikers een reeks knelpunten en aanbevelingen met het oog op de toekomst van de diensten voor gezinszorg.
 
Advies 2017-1 over de conceptnota mobiliteitshulpmiddelen
Als gevolg van de zesde staatshervorming wordt de terugbetaling van mobiliteitshulpmiddelen onderdeel van de Vlaamse Sociale Bescherming. De Vlaamse regering wil dit aangrijpen om een leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid uit te bouwen, hergebruik van hulpmiddelen te stimuleren en te zorgen voor administratieve vereenvoudigingen. De Vlaamse Ouderenraad is tevreden met deze eerste principiële stap naar een leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid, maar betreurt dat het volledig leeftijdsonafhankelijk maken opnieuw voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld.
 
Advies 2016-7: traject voor een gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid
De Vlaamse Ouderenraad werd tijdens de zomer van 2016 door Vlaams minister-president Geert Bourgeois en Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel Sven Gatz om advies gevraagd met betrekking tot het traject voor een gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid. Dit beleid is zowel voor de ouderenorganisaties als voor de vele ouderen die actief zijn als vrijwilliger van groot belang.
 
Advies 2016-6 op het ontwerp Vlaams mantelzorgplan 2016-2020: ‘Nabije zorg in een warm Vlaanderen’
Aan de start van de zomervakantie 2016 werd de Vlaamse Ouderenraad om advies gevraagd door Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen over het Ontwerp Vlaams Mantelzorgplan 2016-2020 ‘Nabije zorg in een warm Vlaanderen’. Dit eerste mantelzorgplan zet in op de erkenning, waardering en goede ondersteuning van mantelzorgers. Het mantelzorgplan bevat meer dan 100 actiepunten en is opgebouwd rond 4 grote thema’s: ondersteuning op maat, maatschappelijke erkenning en waardering van mantelzorgers en jonge mantelzorgers.
 
Advies 2016-5 op het geactualiseerd dementieplan Vlaanderen 2016-2019
Preventie, een genuanceerde beeldvorming en kwaliteit van zorg en ondersteuning zijn enkele speerpunten van het Geactualiseerd dementieplan 2016-2019 ‘Samen bouwen aan een dementievriendelijk Vlaanderen’. De fundamenten uit het eerste dementieplan (2010) zijn nog steeds actueel. Menselijke waardigheid en kwaliteit van leven van de persoon met dementie en zijn naasten staan hierbij voorop. Aan de start van de zomervakantie 2016 werd de Vlaamse Ouderenraad om advies gevraagd door Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen.
 
Advies 2016-4 over onderbescherming en niet-gebruik van sociale rechten bij ouderen
In dit advies vestigt de Vlaamse Ouderenraad de aandacht op de diverse processen die onderbescherming bij ouderen in de hand werken, en op het beleid dat nodig is om hierop een antwoord te bieden: het automatisch toekennen van rechten, het proactief informeren van rechthebbenden, een kwalitatieve ondersteuning en begeleiding, het onderzoeken en monitoren van 'non-take-up', en het betrekken van ouderen en hun organisaties bij het beleid.
 
Advies 2016-3 over het ontwerp van het Vlaams ouderenbeleidsplan 2015-2020
Anderhalf jaar na haar aantreden moet elke Vlaamse regering een Vlaams ouderenbeleidsplan opstellen, waarin ze een overzicht geeft van het beleid dat de regering wil voeren voor de ouderen in Vlaanderen. In een nieuw advies geeft de Vlaamse Ouderenraad zijn bemerkingen bij het ontwerp van het Vlaams ouderenbeleidsplan 2015-2020. De Vlaamse Ouderenraad steunt de grote speerpunten die de Vlaamse regering naar voor schuift, maar merkt tegelijk op dat onvoldoende vertrekt vanuit een globale evaluatie en toekomstvisie, en dat een aantal belangrijke deelthema’s ontbreken (waaronder mobiliteit, armoede en leeftijdsdiscriminatie).
 
Advies 2016-2: Levenslang leren voor ouderen
Levenslang leren is een essentieel onderdeel van actief ouder worden. Toch ervaren heel wat ouderen drempels die de kloof tot levenslang leren groter maken, van praktische barričres tot een onaangepast leeraanbod. In dit advies schetst de Vlaamse Ouderenraad zijn visie en de voornaamste uitdagingen rond levenslang leren voor ouderen. De Vlaamse Ouderenraad pleit daarbij onder meer voor de uitwerking van een volwaardig Vlaams beleid rond levenslang leren, met expliciete aandacht voor kansengroepen binnen dit domein.
 
Advies 2016-1 over de conceptnota ‘Vlaams welzijns- en zorgbeleid voor ouderen. Dichtbij en integraal. Visie en veranderagenda.’
In de conceptnota ‘Vlaams welzijns- en zorgbeleid voor ouderen. Dichtbij en Integraal. Visie en veranderagenda.’ schetst Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen welk beleid we mogen verwachten in de toekomst, en welke veranderingen daarvoor nodig zijn. De Vlaamse Ouderenraad werd daarbij om advies gevraagd.
 
Advies 2015-6 naar aanleiding van de aanbeveling van de Raad van Europa over de rechten van ouderen
Vanuit de vaststelling dat er in veel landen extra inspanningen nodig zijn om te garanderen dat ouderen effectief volwaardig van hun mensenrechten kunnen genieten, publiceerde de Raad van Europa hierover in 2014 een aanbeveling aan haar lidstaten. In zijn advies 2015/6 vraagt de Vlaamse Ouderenraad dat de Vlaamse regering deze aanbeveling uitvoert. Aansluitend pleit de Vlaamse Ouderenraad onder meer voor een gestructureerde monitoring van de realisatie van de basisrechten van ouderen in Vlaanderen en voor de uitvoering van de gerelateerde engagementen uit het Vlaams regeerakkoord. Tegelijk is er aandacht nodig voor de impact van onderbescherming en van de recente beleids- en besparingsmaatregelen op de mate waarin ouderen effectief van hun rechten kunnen genieten.
 
Advies 2015-5: basisbereikbaarheid in functie van het openbaar vervoer
De Vlaamse regering streeft naar een goed openbaar vervoersaanbod dat meer vraaggestuurd is. Voor de reiziger betekent dat maximaal inzetten op comfortabele voertuigen, optimale frequenties, concurrentiële snelheid en eenvoudig geďntegreerde dienstverlening en tarieven. In functie hiervan zal het decreet basismobiliteit worden herzien en evolueren naar basisbereikbaarheid.
 
Advies 2015-4: het toekomstige decreet voor de georganiseerde sportsector
Vlaams minister van Sport Philippe Muyters voorziet een nieuw decreet voor de sportfederaties. In de Commissie Sport & Bewegen binnen de Vlaamse Ouderenraad werd de voorbereidende conceptnota bestudeerd en werd voorgesteld een advies te formuleren in het belang van sport- en bewegingsactiviteiten voor ouderen.
 
Advies 2015-3: conceptnota Vlaamse Sociale Bescherming
Doorheen de komende jaren wil de Vlaamse regering een volwaardige Vlaamse sociale bescherming (VSB) uitbouwen voor mensen met (langdurige) zorgnoden, met daarin onder andere de zorgverzekering, de ouderenzorg, de mobiliteitshulpmiddelen en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Op vraag van coördinerend minister voor ouderenbeleid Jo Vandeurzen bracht de Vlaamse Ouderenraad een advies uit over de conceptnota die de krijtlijnen van de toekomstige VSB schetst. Daarin steunt de Vlaamse Ouderenraad de globale ambitie van de VSB, maar worden er tegelijk kritische bedenkingen geuit bij verschillende elementen in de conceptnota.
 
Advies 2015-2: Regionale overlegplatformen in de provincies
Naar aanleiding van de afbouw van de bevoegdheden van de provincies pleit de Vlaamse Ouderenraad voor de voortzetting van de regionale overlegplatformen van de ouderenraden. Deze overlegplatformen spelen een belangrijke rol als uitwisselingskanaal en leernetwerk voor lokale ouderenadviesraden. De Vlaamse Ouderenraad pleit er dan ook voor dat de ondersteuning ervan, die momenteel door de provincies wordt voorzien, in de toekomst voortgezet wordt vanuit Vlaanderen.
 
Advies 2015-1: het gratis abonnement van De Lijn voor personen met een handicap
Sinds 1 februari 2015 is het nieuwe tariefsysteem van De Lijn van kracht. Concreet betekent dit voor 65-plussers dat het gratis abonnement vanaf 1 september 2015 verdwijnt. Enkel personen met een handicap, oud-strijders en oorlogsinvaliden reizen vanaf dan nog gratis. Ouderen die zich voor hun 65ste verjaardag inschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap of een Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB) ontvangen, worden door De Lijn beschouwd als persoon met een handicap. Voor de andere 65-plussers met een beperking is er nog geen oplossing.
 
Advies 2014-4 naar aanleiding van de Europese landenspecifieke aanbevelingen voor België
Ieder jaar formuleert de Europese Commissie een nieuwe reeks aanbevelingen voor België, waarbij onder andere het pensioenbeleid, het arbeidsmarktbeleid en de langdurige zorg aan bod komen. Naar aanleiding van de recentste aanbevelingen publiceert de Vlaamse Ouderenraad een advies, dat voor het Nationaal en Vlaams Hervormingsprogramma de aandachtspunten ten aanzien van de ouderen schetst.
 
Advies 2014-3: Vlaams Ouderenbeleidsplan 2015-2020
In 2014 loopt het tweede Vlaams Ouderenbeleidsplan ten einde. Ter voorbereiding van het toekomstige Vlaams Ouderenbeleidsplan 2015-2020 heeft de Vlaamse Ouderenraad op eigen initiatief een advies opgesteld dat aandacht besteedt aan de optimale vorm, structuur en methodiek voor het nieuwe ouderenbeleidsplan.
 
Advies 2014-2: Afstemming tussen de omkadering van poetshulp in zorgsituaties en het dienstenchequestelsel
Sinds de invoering van de dienstencheques in 2004 is het gebruik ervan in zorgomgevingen stelselmatig toegenomen, ook bij zorgbehoevende ouderen. Dit terwijl er in Vlaanderen ook poetshulp in zorgsituaties voorzien wordt via erkende aanbieders in de gezinszorg, aanvullende thuiszorg en logistieke hulp. Nu de bevoegdheid voor de dienstencheques overgeheveld is naar Vlaanderen, wil de Vlaamse regering de aanvullende thuiszorg en de dienstencheques complementair maar toch duidelijk van elkaar gescheiden inzetten.
 
Advies 2014-1 bij het Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen
Omdat mobiliteit bijdraagt aan de kansen tot actief ouder worden, is het belangrijk dat ouderen niet alleen de mogelijkheid krijgen om veilig met de wagen te rijden, maar ook dat ze kunnen gebruikmaken van aangepast (openbaar) vervoer en van veilige fiets- en voetpaden. De Vlaamse Ouderenraad wijst er in een advies op dat het de taak is van de Vlaamse overheid om werk te maken van duurzame mobiliteit waarbij elke burger, ongeacht zijn leeftijd, fysieke toestand of financiële situatie, vlot kan gebruikmaken van diverse soorten vervoersmiddelen.
 
Advies 2013-6 voor een onderzoek naar de opleidingen voor het werken met ouderen
De Vlaamse bevolking veroudert. Binnen heel wat sectoren, waaronder de zorg, de verpleging, het sociaal werk, het ouderenbeleid ..., neemt daardoor het belang toe van competente professionele krachten op vlak van het werken met ouderen. In dit advies vraagt de Vlaamse Ouderenraad om een onderzoek naar het aanbod en de kwaliteit van de bestaande initiële en aanvullende opleidingen voor het werken met ouderen. Het gaat daarbij zowel om opleidingen die specifiek over het werken met ouderen gaan, als deze waarbij dit een belangrijk onderdeel van de inhoud vormt.
 
Advies 2013-5 over de overdracht van delen van het woonbeleid naar Vlaanderen
Vlaanderen zal als gevolg van de zesde staatshervorming bijkomende bevoegdheden inzake de private woninghuur en de woonfiscaliteit verwerven. Ook de woonbonus hoort daarbij. Vanuit het standpunt van de ouderen heeft de Vlaamse Ouderenraad een advies gemaakt over de overdracht van deze delen van het woonbeleid.
 
Advies 2013-4 over de overdracht van de ouderenzorg naar Vlaanderen
Eén van de bevoegdheden die ten gevolge van de zesde staatshervorming aan de deelstaten overgedragen wordt, is de ouderenzorg. Dit betekent dat Vlaanderen in de toekomst bevoegd zal zijn voor de volledige residentiële ouderenzorg en voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB). De Vlaamse Ouderenraad ziet deze overheveling als een unieke kans voor de ouderenzorg waarbij optimaal gewerkt kan worden aan kwaliteit, capaciteit, toegankelijkheid, betaalbaarheid en financiële ondersteuning voor de ouderen.
 
Advies 2013-3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen
Eén van de bevoegdheden die ten gevolge van de zesde staatshervorming aan de deelstaten overgedragen wordt, is de ouderenzorg. Dit betekent dat Vlaanderen in de toekomst bevoegd zal zijn voor de volledige residentiële ouderenzorg en voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB). De Vlaamse Ouderenraad ziet deze overheveling als een unieke kans voor de ouderenzorg waarbij optimaal gewerkt kan worden aan kwaliteit, capaciteit, toegankelijkheid, betaalbaarheid en financiële ondersteuning voor de ouderen.
 
Advies 2013-2 over de ingrediënten voor de aanpak van ondervoeding bij ouderen
De Vlaamse Ouderenraad is begaan met het ernstige en vaak onderschatte probleem van ondervoeding bij ouderen. Ondervoeding heeft zware gevolgen voor de algemene gezondheid en levenskwaliteit van ouderen, maar ook voor de maatschappij die te maken krijgt met oplopende kosten in de gezondheidszorg. De Vlaamse Ouderenraad bezorgt de bevoegde beleidsmakers en betrokken instanties daarom graag op eigen initiatief zijn advies in dit dossier. Het advies wordt ondersteund door een achtergrondnota met een bredere situering van het probleem van ondervoeding bij de oudste ouderen. Met beide documenten wenst de Vlaamse Ouderenraad te sensibiliseren over ondervoeding bij ouderen en een constructieve bijdrage te leveren aan de aanpak ervan, zowel op beleidsniveau als in de praktijk.
 
Advies 2013-1 over de visienota en het doelstellingenkader bij het Woonbeleidsplan Vlaanderen 2020–2050
Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche stelde de Vlaamse Ouderenraad een vraag om advies bij de voorbereidingsdocumenten van het Woonbeleidsplan Vlaanderen 2020-2050. In zijn advies benadrukt de Vlaamse Ouderenraad dat het toekomstige Vlaamse woonbeleid voor ouderen de wens van de ouderen als uitgangspunt dient te hanteren. Ouderen moeten te allen tijde in staat worden gesteld een evenwaardige, vrije en bewuste keuze te maken tussen ‘blijven wonen’ en ‘verhuizen’. Dit impliceert dat de overheid de nodige initiatieven moet nemen om ouderen toe te laten zo lang mogelijk in hun eigen woning te blijven wonen. Tegelijkertijd moet zij ook voorzien in de mogelijkheden en het aanbod om de ouderen door te laten stromen naar gepaste huisvesting in eigen buurt. Bovendien is aandacht nodig voor de woonsituatie van ouderen die nu of in de toekomst een zorgvraag hebben. Met dit advies wil de Vlaamse Ouderenraad een constructieve bijdrage leveren aan de realisatie van een woonbeleid op maat van alle leeftijden.
 
Advies 2012-3 over het voortgangsrapport 2010 - 2011 bij het Vlaams Ouderenbeleidsplan
De Vlaamse Ouderenraad heeft een nieuw beleidsadvies opgesteld naar aanleiding van het voortgangsrapport 2010 - 2011 bij het Vlaams Ouderenbeleidsplan. Het advies geeft aan op welke vlakken de uitvoering van de voorziene acties en doelstellingen uit het Ouderenbeleidsplan bijgestuurd zal moeten worden om tot een inclusief en ambitieus ouderenbeleid te komen.
 
Advies 2012-2 - Maximumfactuur in de thuiszorg

 
Advies 2012-1 over de berekening van de gebruikersbijdrage voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en de diensten voor logistieke hulp
Wie gezinszorg en aanvullende thuiszorg (schoonmaakhulp, professionele oppashulp en karweihulp) ontvangt vanwege een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, betaalt daarvoor een bijdrage per uur. Vanaf 1 januari 2013 worden deze bijdragen op een nieuwe, gestandaardiseerde manier berekend. Minister Vandeurzen heeft de conceptnota over deze berekeningswijze ter advies aan de Vlaamse Ouderenraad bezorgd.
 
Advies 2011-4 over de Vlaamse sociale bescherming
De Vlaamse regering heeft het voorontwerp van het decreet over de Vlaamse sociale bescherming goedgekeurd. Dit voorontwerp werd door minister Vandeurzen aan de Vlaamse Ouderenraad ter advies voorgelegd. Een antwoord op zijn adviesvraag werd voorbereid door de Commissie Welzijn, Gezondheid en Zorg. Na raadpleging van de lidorganisaties van de Vlaamse Ouderenraad werd het advies 2011/4 over de Vlaamse sociale bescherming op 25 oktober door de algemene vergadering goedgekeurd. Het advies werd deze week aan de minister bezorgd.
 
Advies 2011-3 ‘GOED WONEN van LEVENSbeLANG!’
Omdat het armoedebeleid een verantwoordelijkheid is van verschillende beleidsniveaus heeft de Vlaamse Ouderenraad vanuit zijn rol als adviesraad aan de Ouderenweekcampagne ook een advies gekoppeld. De tekst werd goedgekeurd tijdens de raad van bestuur van de Vlaamse Ouderenraad op 28 september en wordt gedragen door alle lidorganisaties.
 
Advies 2011-2 over de aanpassing van het Decreet Ouderenbeleidsparticipatie
Het ontwikkelen en stimuleren van een weldoordacht en breed gedragen lokaal ouderenbeleid vereist de betrokkenheid van de ouderen zelf en van hun organisaties. Naar aanleiding van het nieuw ontwerpdecreet Ouderenbeleidsparticipatie en het goedgekeurde Planlastendecreet wijst de Vlaamse Ouderenraad minister Jo Vandeurzen hierop.
 
Advies 2011-1 Programmatie in de ouderenzorg
Op vraag van minister Jo Vandeurzen schreef de Vlaamse Ouderenraad een advies over de programmatie voor de verschillende ouderenzorgvoorzieningen in Vlaanderen. Op deze manier nemen we deel aan de maatschappelijke discussie betreffende de organisatie van de zorg voor ouderen. Het advies werd voorbereid door de Commissie Welzijn, Gezondheid en Zorg van de Vlaamse Ouderenraad en goedgekeurd tijdens de raad van bestuur van 22 juni.
 
Advies 2010-4 Lokaal Ouderenbeleid
In dit advies geeft de Vlaamse Ouderenraad vier aanbevelingen voor de herziening van het ‘decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams Ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen’. Het advies werd reeds overgemaakt aan de Coördinerend minister voor Ouderenbeleid.
 
Advies 2010-3: Beheersovereenkomst VRT 'Een omroep voor allen = een omroep van alle leeftijden’
In 2011 loopt de beheersovereenkomst, die de Vlaamse Regering in 2007 voor een periode van vier jaar met de VRT heeft gesloten, af. Ter voorbereiding van een nieuwe overeenkomst vroeg de Minister van Media de Vlaamse Ouderenraad om advies.
 
Advies 2010-2: Armoede bij ouderen
De Vlaamse Ouderenraad bereidde een advies voor rond ‘Armoede bij ouderen’. Op 1 oktober werd het advies overhandigd aan de Minister van Armoedebestrijding, mevrouw Ingrid Lieten en aan de Coördinerend Minister voor Ouderenbeleid, de heer Jo Vandeurzen.
 
Advies 2010-1: Advies op het ontwerp Vlaams Ouderenbeleidsplan 2010-2014
De Vlaamse Ouderenraad werd gevraagd om haar advies te formuleren op het ontwerp Vlaams Ouderenbeleidsplan. In bijlage kunt u het advies nalezen, alsook de toelichting die enkele prioriteiten weergeeft.
 
Advies 2009-5: Zorg voor ouderen van vreemde herkomst
Tijdens de Algemene Vergadering van woensdag 16 december 2009 heeft de Vlaamse Ouderenraad een advies inzake de ‘Zorg voor ouderen van vreemde herkomst’ goedgekeurd. De Vlaamse Ouderenraad vraagt de nodige aandacht voor de huidige én de toekomstige zorgnoden en –behoeften van alle ouderen, inclusief de noden van ouderen van vreemde herkomst.
 
Advies 2009-4: Pensioenen
Minister van Pensioenen Arena lanceerde begin dit jaar een Nationale Pensioenconferentie. De ouderen maken er geen deel van uit. De Vlaamse Ouderenraad vindt echter dat de ouderenorganisaties verplicht zouden geconsulteerd moeten worden.
 
Advies 2009-3: Dementie
Met een aantal experten ontwikkelde de Vlaamse Ouderenraad een advies over dementie. Aan de basis van het advies ligt de vaststelling dat met het groter aantal ouderen en met de hogere levensverwachting er een toename is van het aantal personen met dementie. Het is dan ook een uitdaging om met dementie om te gaan en er krachtdadig beleid voor te voorzien.
 
Advies 2009-2: Intergenerationele Solidariteit
De samenleving vergrijst en ontgroent. Deze maatschappelijke realiteit – waarin vergrijzing een grote rol speelt – dwingt ons om met z’n allen na te denken hoe we door solidariteit tussen ons allemaal de uitdagingen van vandaag kunnen aangaan. De Vlaamse Jeugdraad en de Vlaamse Ouderenraad hebben alvast deze denkoefening gemaakt.
 
Advies 2009-1: Sport en bewegen voor ouderen
Eind 2008 werd de visienota ’55-plussers in beweging. Naar een kwaliteitsvol sport- en bewegingsbeleid voor senioren’ voorgesteld op een studiedag in het Vlaams Parlement. Op basis daarvan werd het advies ‘Sport en bewegen voor ouderen’ gemaakt dat goedgekeurd werd door de Vlaamse Ouderenraad.
 
Advies 2008-2: Voorontwerp Ouderenzorgdecreet
Minister Vanackere vroeg het advies van de Vlaamse Ouderenraad bij het voorontwerp van ouderenzorgdecreet.
 
Advies 2008-1: Thuiszorgdecreet
De Vlaamse Ouderenraad heeft haar advies op het ontwerp van THUISZORGDECREET aan minister Vanackere bezorgd.
 
Advies 2007-3
Voorontwerp van decreet houdende de bevordering van de participatie aan cultuur, jeugdwerk en sport (participatiedecreet)
 
Advies 2007-2
De Vlaamse Ouderenraad brengt op eigen initiatief een advies uit i.v.m. de uitvoeringsbesluiten die de inspraak van ouderen en het ouderenbeleid in de gemeente regelen. Dit advies werd op 19 september goedgekeurd.
 
Advies 2007-1
Het advies op het ontwerp van het Vlaams Ouderenbeleidsplan werd door de Vlaamse Ouderenraad UNANIEM goedgekeurd op 7 maart 2007.
 
Advies 2006-1
De Raad van bestuur heeft op 13 september 2006 het advies aangaande de subsidiëring van het Lokale Ouderenbeleid goedgekeurd.
 
Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel - Privacyverklaring